بررسی کاربرد آزمایش بارگذاری تسریع یافته روسازی (APT) در برنامه‌ریزی فعالیت‌های تعمیر و نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف آزمایش بارگذاری تسریع یافته روسازی (APT) مطالعه و تحلیل اثرات محیطی و ترافیکی بر وضعیت سازه‌ای و عملکردی روسازی می‌باشد. تحلیل این اثرات می‌تواند سال‌ها تحت شرایط واقعی در محل به طول بی‌انجامد. نیاز به انجام آزمایش APT به دلیل عدم قابل اطمینان بودن مدل‌های طراحی و روش‌های تحلیل می‌باشد که صحت نتایج این مدل‌ها تحت شرایط ترافیکی واقعی قابل تایید است. در این مقاله پس از بررسی اهمیت راه‌اندازی و استفاده از APT در پژوهش‌های مهندسی روسازی، به معرفی انواع توسعه یافته این آزمایش پرداخته و سپس کاربرد آن در ارزیابی شاخص‌های مختلف سازه‌ای و عملکردی روسازی مانند ناهمواری، شیارشدگی و ... مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برخی ساز و کارهای شکست و پارامترهای مهم و ضروری پاسخ روسازی که باید در برنامه آزمایش در نظر گرفته شوند، ارائه شده است. در ادامه کاربرد APT در ارزیابی تاثیر فعالیت‌های مختلف تعمیر و نگهداری بر روی روسازی به همراه نتایج عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته و برخی مزایا و معایب استفاده از آن در این ارزیابی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد، نرخ زوال روسازی تحت آزمایش APT به خوبی شبیه‌سازی نمی‌شود؛ چرا که زوال روسازی فرآیندی بلندمدت است. بنابراین مقایسه و اعتبارسنجی بین نرخ زوال پیش‌بینی و اندازه‌گیری شده در محل، نیازمند اعمال ضرایب عملکردی نسبی به نرخ‌های زوال است. در نهایت می‌توان گفت آزمایش APT ابزاری مناسب برای ارزیابی گزینه‌های تعمیر و نگهداری روسازی است؛ به شرطی که اقدامات با درک جامع و درستی از مهندسی، عملکرد و رفتار روسازی به خوبی برنامه‌ریزی شوند.

کلیدواژه‌ها