بررسی تأثیر رفتار رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر ایمنی مسیرهای دوخطه دوطرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

یکی از انواع وسایل نقلیه که نقش بسزایی در میزان تصادفات ترافیکی در ایران دارد وسایل نقلیه سنگین می­باشند. مطابق با
آمار­های موجود یکی از انواع وسایل نقلیه­ای که منجر به ایجاد بیش از 8 درصد از تصادفات ترافیکی می­گردند وسایل نقلیه سنگین می­باشند که حدود 15 درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات را به خود اختصاص داده است. همچنین مطابق با آمار­های موجود عامل 70 درصد از تصادفات ترافیکی در ایران انسان می­باشد، بنابراین، رانندگان وسایل نقلیه سنگین می­توانند بسیار تاثیرگذار در ایجاد تصادفات باشند.
در این تحقیق با مشخص شدن تاثیر خطای انسانی رانندگان وسایل نقلیه سنگین بر روی میزان تصادفات سعی می­گردد خطاهای اصلی شناسایی گردد و مشخص شود که کدام خطا بیشترین تاثیر را بر روی تصادفات دارد و همچنین رابطه بین خطاها و تعداد تصادفات بیان می­گردد.جامعه آماری در این پژوهش رانندگان وسایل نقلیه سنگین می­باشند و منطقه مورد مطالعه جاده قدیم محور زنجان-قزویندر سال 1397 است. نتایج نهایی نشان می­دهند که می توان با استفاده از یک مدل ریاضی برگرفته شده از پارامتر های عدم رعایت قانون، مشکلات روحی و روانی و خستگی راننده میزان تصادفات را پیش بینی نمود. یا به عبارت دیگر افزایش یا کاهش به میزان یک واحد از پارامتر­های مذکور می­توانند میزان تصادفات را در مسیر مورد مطالعه افزایش یا کاهش دهند. 

کلیدواژه‌ها


-احدی،. م.ر.، (1389)، "بررسی نقش وسایل نقلیه سنگین در تصادفات جاده­ای مورد مطالعه: محور هراز، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 5.
 
             -دیزج، ا. ا.، (1390)، "عوامل مؤثر بر تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه موتوری سنگین نمونه موردی مناطق 4، 15 و 21 شهر تهران در سال90-89، دوازدهمین کنفرانس
بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل ترافیک تهران.
 
            -زایرزاده، ک.، (1385)، "روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقطه حادثه خیز استان خراسان"، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.­
 
            - علوی, س. س.، و همکاران، (1394)، "ویژگی­های شناختی-رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی سال 1393-"1392، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، 13(4) ، ص. 232-223.
 
 
-Anderson, N. J., Smith, C. K., & Byrd, J. L. J. A. j. o. i. M., (2017),”Work related injury factors and safety climate perception in truck drivers. 60(8), pp.711-723.
 
-Bernard, J. M., & Mondy, C. M. J. T. R. R. J. o. t. T. R. B., (2016), “Correlation of driver gender with injury severity in large truck crashes in Missouri, (2585), pp.49-58.
 
-Choi, S., Oh, C., & Kim, M., (2014), “Risk factors related to fatal truck crashes on Korean freeways”. 15(1), pp.73-80.
 
-Haleem, K., Alluri, P., Gan, A. J. A. A., & Prevention, (2015), “Analyzing pedestrian crash injury severity at signalized and non-signalized locations”. 81, pp.14-23.
 
-Naik, B., Tung, L.-W., Zhao, S., & Khattak, A. J. J. J. o. s. r., (2016), “Weather impacts on single-vehicle truck crash injury severity”. 58, pp.57-65.