ارایه روشی جهت اولویت‌بندی و دسته‌بندی تقاطعات غیرهمسطح از دو نقطه نظر طراحی هندسی و کاربردی ترافیکی (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه با افزایش روز افزون وسایل نقلیه به معابر شهری تداخل‌های زیادی در محل تقاطعات رخ می‌دهد. از این رو توجه به احداث و یا اصلاح تقاطعات به ویژه تقاطعات غیرهمسطح که در سال‌های اخیر رونق زیادی یافته است ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی با توجه به هزینه‌های بالای پروژه‌های عمرانی انتخاب تقاطعی که اصلاح آن مشکل ترافیکی کل شبکه را حل کند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا با ایجاد روشی جهت دسته بندی و اولویت بندی تقاطعات غیرهمسطح، دید جامع‌تری برای طراحان و مسؤولین فراهم گردد تا بتوانند تخصیص بودجه و اولویت زمانی مناسبی جهت احداث و یا اصلاح آن‌ها فراهم کنند؛ چراکه بهبود و توسعه تقاطع غیرهمسطحی که از لحاظ هندسی و ترافیکی ضعف دارد نه تنها کارایی آن تقاطع را بالا می‌برد بلکه منجر به بهبود کارایی بالای کل شبکه بزرگراهی می‌شود. پس از بررسی تقاطعات مورد نظر، روشی تحت عنوان TOPSIS با وزن دهی آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه شاخص‌های هندسی و ترافیکی تعریف شدند. سپس به‌عنوان مطالعه موردی تقاطعات غیر هم‌سطح سیستمی بزرگراه شهید همت تهران که 14 مورد می‌باشند دسته بندی و اولویت‌بندی گردیدند. از نتایج مشاهده می‌شود از بین تقاطعات موجود در هر دسته، تقاطعی که چپگرد جهتی و یا راستگرد محافظت شده با طول باند کاهش و افزایش سرعت بالا را داشته باشد از اولویت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


- منجم، س.، (1391)، "راهسازی"، انتشارات انگیزه، چاپ ششم.
- شاکری، م.، (1388)، "ارزیابی فنی و اقتصادی ضرورت ساخت انواع تقاطعات غیر هم‌سطح در بزرگراه­­ها".
- هادیان، م.، (1387)، "گسترش متدولوژی ارزیابی تقاطعات غیر هم‌سطح (لوپ‌ها و جهت دهنده‌ها)".
- شاهی و اخباری، (1388)، "انتخاب طرح هندسی بهینه تقاطع با مدل کامپیوتری".
- مرادی، م. و اخترکاوان، م. (1388)، "روش‌شناسی مدل‌های تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره"، مقاله SID.
- اصغرپور، م. (1390)، "تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)"، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران.
- قدسی پور، ح.، "مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول.
 
 
- (2004), "American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)", Washington DC, A Policy on Geometric Design of Highway and Streets, Fifth Edition.
 
-­Bonneson, J., Zimmerman, K. and Jacobson, M., (2002), "Review And Evaluation Of Interchange Ramp Design Considerations For Facilities Without Frontage Roads", Texas Transportation Institute.
 
-­(2006), "Highway Design Manual", Massachusetts, Massachusetts Highway Department, MassHighway, Department of Highways.
 
- Horman, C.B. and Turnbull, H.H., (1974), "Design and analysis of roundabouts." In Australian Road Research Board (ARRB) Conference, 7th, Adelaide, Vol. 7, No. 4.
 
-­Leisch, J-P. Stout, T., (2007-2008),­ "Requirements and standards of regulations and comparisons of alternatives".
 
-  Stanek, D. (2009), "­Methods of increasing the capacity of intersections".
 
- Fletcher, Kelly, Praveen, K., Edara, (et al), (2008), "Collection of experiments using different interchange designs".
 
-  Hasan, H.E. and Ali, A.T., (2012), "Effects of Geometric Characteristics on Capacity Reduction".
 
-  Xiaotian, S. and Horowitz, R., (2005), "A localized switching ramp metering controller with a queue length regulator for congested freeways". Portland, OR, USA. American control conference.
 
- Gettman, D.M., Head, K. L. and Mirchandani, P. B., (1999), "A Multi-Objective Integrated Large-Scale Optimized Ramp Metering Control System (MILOS) for Freeway Traffic Management", Proceedings of Transportation Research Board Annual Meeting.
 
- Banks, James. H., "The Two-Capacity Phenomenon: Some Theoretical Issues", T.R.B. No. 1320, 1991, 234-240.
 
-Banks, James. H., "Two-Capacity Phenomenon at Freeway Bottlenecks: A Basis for Ramp metering?", T.R.B. No. 1320, 1991, pp.83-90.
 
- Chang, G. L., Wu, J. and Cohen, S., (2004), "Integrated Real-Time Ramp Metering Model for Nonrecurrent Congestion: Framework and Preliminary Results", Transportation Chaudhary, N. A., Z. Tian, C. J. Messer, and C. Chu, "Ramp Metering Algorithms and Approaches for Texas", FHWA/TX-05/0-4629-1, Technical Report 0-4629-1.
 
-  (1999), "Traffic Flow Theory", Federal Highway Administration, Public Record, Vol. 62- No. 4. Systems, 3(4), pp.271–281.
 
- (2005) Freeway and Interchange Geometric Design Handbook. Washington, D.C. Institute of Transportation Engineers.
 
- (2008), “Transportation Research Institute, Polytechnic University and Kittelson & Associates, Inc. Analysis of Freeway Weaving Sections”. Final Report, NCHRP Project 3-75. National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board.
 
- (2002), “The Interchange Handbook. Tallahassee, FL. Florida Department of Transportation”.
 
-  Garber, N.J. and Fontaine, M.D., (1999), "Guidelines for Preliminary Selection of the Optimum Interchange Type For A Specific Location", Virginia, In Cooperation with the U.S Department of Transportation Federal Highway Administration Charlottesville.