ارائه یک روش اصلاحی برای برآورد و مقایسه تصادفات انواع تقاطع های همسطح شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی برای برآورد و مقایسه ایمنی انواع تقاطع های همسطح شهری با بکارگیری یک نوع مدل آماری تصادفات است. این مطالعه بر روی 140 تقاطع همسطح شهری سه راهه و چهار راهه اعم از چراغدار و بدون چراغ شهر زاهدان انجام شده که اطلاعات تصادفات آن‌ها در یک دوره زمانی سه ساله (1390-1387) از گزارشات کام 113 پلیس و سایر داده های مورد نیاز نیز به روش های میدانی جمع آوری گردیده است. برای ساخت مدل مورد نیاز از فرم ضربی معادله هایر استفاده شده است که معادله ای جامع برای مدل سازی پیش بینی تصادفات ترافیکی بوده و در آن متغیرهای توصیفی به دو شکل پیوسته و دودویی انتخاب و با یک شکل تابعی از قبل تعیین شده که به کمک روش انتگرال- دیفرانسیل بدست می ایند، به معادله مذکور معرفی می شوند. نتایج نشان داد که در تقاطع های همسطح شهری حجم های ترافیک ورودی به تقاطع بیشترین تاثیر را در میزان تصادفات دارند و برای یک حجم ترافیک معین اثرات شکل هندسی تقاطع (3 راهه، 4 راهه) و همچنین نوع کنترل ترافیک (چراغدار، بدون چراغ) در میزان تصادفات ناچیز و قابل اغماض می باشند.

کلیدواژه‌ها