پایش وضعیت جاده‌های موجود در طرح جنگل‌داری شصت کلاته گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

جاده‌های جنگلی پایه اصلی انجام عملیات حفظ، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌باشند. این تحقیق به‌منظور شناسایی نقاط تخریب شده، ارایه راهکار و ‏همچنین زمان‌بندی انجام عملیات حفاظت و نگهداری در جاده‌ اصلی و جاده‌های شماره 1، 2 و 3 سری یک طرح جنگل‌داری شصت کلاته در ‏شهرستان گرگان به انجام شد. ابتدا جاده‌های مورد مطالعه پس از بازدید به‌صورت صد درصد مورد آماربرداری قرار گرفتند، مشکلات و نواقص بخش‌های رو‌سازی، ابنیه فنی، قوس‌های افقی ثبت گردید، همچنین نقاط لغزشی، رانشی و فرسایشی که برای جاده ایجاد مشکل می‌نمودند ثبت و سپس روش مرمت مورد برای هر نوع ناهنجاری جاده مشخص گردید. نتایج نشان داد که نشست و پوشش ‏انبوه گیاهی روی جاده‌ها از مهمترین معضلات جاده‌ها در بخش روسازی بود، همچنین وجود نقاط لغزشی، فرسایشی و درختان مانع دید در محل قوس‌های افقی از دیگر مشکلات موجود در جاده‌های مورد مطالعه بود. در نهایت برای بهبود و تعمیر هر کدام از خرابیهای ‏به وجود آمده برنامه‌های بازسازی سالانه و دورهای تعریف شد.

کلیدواژه‌ها


-پارساخو، آ.، (1392)، "طراحی جاده‌های جنگلی"، انتشارات نوروزی، گرگان، ص.152.
-پارساخو، آ.، (1394)، "ساخت و نگهداری جاده‌های جنگلی"، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ص.243.
-حسینی، س.ع. محمدنژاد، ع. لطفعلیان، م. و پورمجیدیان، م.، (1389)، "ارزیابی هزینه عملیات خاکی جاده جنگلی با بهره‌گیری از اصول استاندارد موجود و برداشت میدانی"، نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 63، شماره 14، ص. 240-229.
-حکیمی‌نیا، م.، (1391)، "بررسی حقوقی قراردادهای طرح جنگل‌داری"، فصلنامه­تخصصی­حقوق، شماره 9، ص. 10-1.
-جعفری، م.ح. حسین‌جان زاده، ح. و دیواندری، ح.، (1397)،­"اولویت‌بندی گزینه‌های تعمیر و نگهداری روسازی راه با رویکرد محدویت بودجه (مطالعه موردی: محور کلار‌آباد – عباس‌آباد"، فصلنامه علمی ترویجی جاده، شماره 95، ص. 11-1.
-حیدری، م.ج.، نجفی، ا. و علوی، ج.، (1396)، "تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی"، مجله جنگل ایران، 1: ص.143-131.
-حیدری، م.ج. نجفی، ا.و علوی، ج.، (1396)، "شناسایی سطح اخطار روسازی جاده‌های جنگلی و مدیریت آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، دوره 24، شماره، 4.
ص. 587-577.
-کاردار، س. رحمانی، م.ح. و ملاآقاجانزاده، س.، (1388)، "مقدمه‌ای بر سامانه اطلاعات مکانی(GIS)  گامی به‌سوی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک"، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی اقتصاد، ص.112.
-گودرزی، ر. و نجفی، ا.، (1396)، "استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی جاده‌های جنگلی"، جنگل و فرآورده‌های چوب (مجلۀ منابع طبیعی ایران)، دوره 70، شماره4،
ص. 636-627.
-لطفعلیان، م. و پارساخو، آ.، (1391)، "برنامه‌ریزی شبکه جاده‌های جنگلی". انتشارات آییژ، ص.152.
-مصطفی، م.، شتایی، ش.، لطفعلیان، م. و سعدالدین، ا.، (1395)، "مقایسه مشخصات هندسی جاده‌های حوزه آبخیز جنگلی چهل چای با استانداردهای هندسی جاده‌های روستایی به‌لحاظ میزان تولید رواناب"، نشریه پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، دوره 23، شماره2،
ص. 144-123.
-Abeli, W.S., Shemwetta, D.T.K. & Ole Meiludie, R.E.L., (2000), "Road alignment and gradient issues in the maintenance of logging roads in Tanzania", International journal of forest engineering, 11 (2),
pp.15-22.
-Bogart, D., Lefors, M. & Satchell, A.E.M., (2019), "Canal carriers and creative destruction in English transport. Explorations in Economic History", https://doi.org/10.1016/j.eeh.2018.08.005.
Borga, M., Tonelli, F., Fontana, G. & Cazorzi. F. (2005), "Evaluating the influence of forest roads on shallow land sliding". Ecological Modelling, No.187. pp. 85-98.
-Cambi, M., Certini, G., Fabiano, F., Foderi, C., Laschi, A. & Picchio, R., (2015b), "Impact of wheeled and tracked tractors on soil physical properties in a mixed conifer stand forest", Biogeosciences and Forestry", No. 94. pp. 89-94.
-Cambi, M., Certini, G., Neri, F. & Marchi, E., (2015a), "The impact of heavy traffic on forest soils: a review". Forest Ecology and Management, No. 338. pp. 124-138.
-Demir, M., (2012), "Interactions of Forest Road, Forest Harvesting and Forest Ecosystems", In Forest Ecosystems-More than Just Trees, InTec, pp. 415-431.
Eaton, R.A., Gerard. S. & Dattilo R.S., (1988), "A Method for Rating Unsurfaced Roads", THE NORTHERN ENGINEER, 21(1 & 2). pp. 30-47.
-Efta, J.A. & Chung, W., (2014), "Planning best management practices to reduce sediment delivery from forest roads using WEPP: Road Erosion Modeling and Simulated Annealing Optimization", Croatian Journal of forest. Engineering, 35 (2), pp. 167-187.
-Elhadidy, A.A., Elbeltagi, E.E. & Ammar, M.A., (2015), "Optimum analysis of pavement maintenance using multi-objective genetic algorithms", Housing and Building Natinal Research Center Journal, 11(1),
pp. 107-113.
-Goutal, N., Keller, T., Défossez, P. & Ranger, J., (2013), "Soil compaction due to heavy forest traffic: measurements and simulations using an analytical soil compaction model", Annals of Forest Science, No. 70. pp. 545-556.
-Hay, R. (1996), "Forest road design, Seminar on environmentally sound forest road and wood transport", Siaia, Romania, pp.7.
-Hruza, P., Mikita,T. & Janata, P., (2017), "Monitoring of forest hauling roads wearing course damage using unmanned aerial systems", ACTA, No. 64. pp. 1537-1544.
-Larsen, M.C. & Parks, J.E., (1997), "How wide is a road? The association of roads and mass wasting in a forested montane environment, Puerto Rico. EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS, No. 22. pp. 835–848.
-Mathew, B.S. & Isaac, K.P., (2013), "Optimization of maintenance strategy for rural road network using genetic algorithm", International Journal of Pavement Engineering, 15(4), pp. 352-360.
-McManus, K.J., (2013), "Modelling deterioration and maintenance of Australian low volume traffic roads", Civil and Structural Engineering Computational Methods, No. 10, pp. 185-204.
-Miller, J. R., Joyce, L.A., Knight, R.L. & King, R.M. (1996), "Forest roads and landscape structure in the southern Rocky Mountains", Landscape Ecology, No. 11.
pp. 115-127.
-Norris, J.E., Stokes, A., Mickovski, S.B., Cammeraat, E., Van Beek, R., Nicoll, B.C. &Achim, A., (2008), Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions. Published by Springer, ISBN 978-1-4020-6676-4 (HB), 290P.  
-Owoputi, L.O. & Stolte, W., (1995), Soil detachment in physically based soil erosion process a review", Transactions of the ASAE, 38(4), pp. 1099-110.
-Picchio, R., Neri, F., Petrini, E., Verani, S., Marchi, E. & Certini, G., (2012), "Machinery-induced soil compaction in thinning two pine stands in central Italy", Forest Ecology and Management, No. 285, pp. 38-43.
-Sarie, F., Bisri, M., Wicaksono, A. & Effendi, R., (2015), "Types of Road Pavement Damage for Road on Peatland, A Study Case in Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia". Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT), 9 (12), pp. 53-59.
-Visser, R., McGregor, R. & Fairbrother, S., (2009), "Forest road pavement design in New Zealand. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the Council on Forest Engineering (COFE 09). USA, 15 June 2009, pp.15-18.
-Zhanga, X., Chena, H., He, Y., Yea, M., Caia, X. & Zhang, D., (2018), "Road segmentation for all-day outdoor robot navigation" Neurocomputing, No 314.
pp. 316-32.