بررسی عوامل موثر بر حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر شبکه معابر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرداری کانی دینار

2 شهردار شهر کانی دینار

چکیده

چکیده:
امروزه حمل و نقل و ترافیک شهری،همواره به عنوان مبحثی اساسی در مطالعات شهری مطرح است و یکی از اصلی ترین نیاز های زندگی شهری به حساب می آید،ستون های اصلی آنچه توسعه پایدار نامیده می شود ایجاد سامانه ترابری پایدار است.امروزه مسائل مربوط به حمل و نقل در شهرها به یکی از چالش های عمده دولت ها در عرصه سیاسی تبدیل شده است.سیستم حمل و نقل مناسب یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشور ها و جوامع به حساب می آیدپایداری حمل و نقل شهری ناشی از برنامه ریزی پایدار حمل و نقل است.هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین مهمترین عوامل و شاخص های مؤثر برحمل ونقل شهری با استفاده از تجربیات حمل ونقل شهرهای پیشرو درحمل ونقل است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای است وازنظر روش تحلیلی-محتوایی است.برای تجزیه و تحلیل تکنیک های کمی و کیفی از نرم افزار SPSS و GIS استفاده شده است و ابزار گردآوری اطلاعات،ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی در رابطه با شاخص های حمل ونقل پایدار است.در شهرکانی دینار نتایج مطالعات نشان می دهد وضعیت حمل و نقل پایدار دراین شهراز دید مسایل ترافیکی مشکلی ندارد ولی از نظرتجهیزات و تاسیسات ترافیک شهری دارای وظعیت مطلوب نیست واز نظر سیستم ارتباطی و شبکه دسترسی شهر دارای مشکلات و محدودیت هایی است و شبکه دسترسی آن نیازمند بهسازی و اصلاح است.

کلیدواژه‌ها