بررسی رابطه معناداری مؤلفه‌های تصادفات برون شهری با تعداد متوفیان (مطالعه‌ موردی: استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

 نرخ تصادفات در ایران با توجه به آمارهای منتشر شده­، حدود بیست برابر و نرخ مرگ و میر، بیش از دو برابر میانگین جهانی یعنی 20 نفر به ازای هر 100000 نفر است. این آمار تکان دهنده کافیست تا در مورد نگرش به تصادفات و تبعات بعد از آن تجدید نظری اساسی کرده و در برنامه ریزی های کلان این مهم را در نظر بگیریم. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش کمی-تحلیلی است. پس از جمع­آوری آمار فوتی­های تصادفات برون شهری استان فارس طی سه سال متوالی (1394 الی1396) به وسیله سازمان پزشکی قانونی استان فارس به بررسی رابطه­ی معناداری میان 5 مؤلفه ی جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و شغل متوفیان با تعداد فوت شدگان در تصادفات با استفاده از روش تحلیلی آزمون خی دو تک متغیره پرداخته شد. یافته­های پژوهش نشان داد که افراد با جنسیت مذکر، متأهل، با میزان تحصیلات پایین، در سنین جوانی و دارای مشاغل آزاد از دیگر مسافران برون شهری در استان فارس سهم بیشتری در فوتی­های تصادفات داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


- بختیاری، م. و سوری، ح.، (1392)، "اپیدمیولوژی پیامدهای ترافیک و عوامل مرتبط با آن"، مجله ارتقاء ایمنی و پیشگیری از آسیب دیدگی، شماره 1، ص: 150-159.
- بهبهانی، ح. قهرمانی، ح. امینی، ب. و احمدی نژاد، م.، (1374)، "مهندسی ترافیک"، انتشارات: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ص.351.
- ذوقی، ح. حاج علی، م. و جعفری حقیقت پور، پ. (1394)، "مهندسی ترافیک". تهران: انتشارات دانشگاهی کیان.
- زارع، م. و نوری، ح.، (1381)، "بررسی مرگ و میر ناشی از تصادفات در سال 1380"، اولین کنفرانس پیشگیری از بیماری­های غیر­مسری.
- زاهدی، ف. و رضایی ارجرودی، ع.، (1385)، "برآورد هزینه خارجی بخش جاده ای کشور برمحیط زیست اجتماعی با تأکید بر تصادفات جاده­ای". فصلنامه علوم و فنّاوری محیط زیست، شماره 8، ص:35-42.
- سازمان پزشکی قانونی کشور، (1389)، "گزارش جانباختگان و مصدومان تصادفات ترافیکی کشور در
سال­های 1383 – 1393". برگرفته از سایت پزشکی قانونی کشور.
- سازمان پزشکی قانونی استان فارس، (1396)،"گزارش جانباختگان تصادفات برون شهری استان فارس در
سال­های1394­– 1396".
- صادق نیت حقیقی، خ. یزدی، ز. مرادی نیا، م. امینیان، ا. و اسماعیلی، ع.ر.، (1393)، "تصادفات و ارتباط آن با ریتم شبانه­روزی از خواب آلودگی (مطالعه موردی: تهران)"، مجله جراحی.
- مشکینی، ا. غلامحسینی، ر. و  ولی­زاده خواجه، ش.، (1392)، "بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درونشهری شهر زنجان". فصلنامه مطالعات پژوهشی، سال دوم، شماره ۳، ص. 11-32.
- وهاب زاده، ا.، (1387)، "تأثیر عامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی آزادراه کرج قزوین در سال 1384و راه­های کنترل و کاهش آن". فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره8، ص.57-84.
 
-Bhalla, K., Naghavi, M., Shahraz, S., Bartels, D., & Murray, CJL., (2009), “Building national estimates of the burden of road traffic injuries in developing countries from all available data sources, Iran’ Injury Prevention, 15(3), pp.150-156.
-Bhalla, K., & Harrison, JE., (2015), “GBD-2010 "overestimates deaths from road injuries in OECD countries: new methods perform poorly”. Int. J Epidemiology, 44,
pp. 1648-56.
- Blower, D., Campbell, K. L., & Green, P. E., (1993), “Accident rates for heavy truck-tractors in Michigan. Accident Analysis & Prevention”, 25(3), pp.307-321.
-Kingham, S., Pearce, J., Dorling, D., & Faulk, M., (2008), “The impact of the graduated driver licence scheme on road traffic accident youth mortality in New Zealand”. Journal of transport geography, 16(2), pp.134-141.
-Roberts, I., Mohan, D., & Abbasi, K., (2003), “War on the roads”, BMJ, 324, pp.1107-8.
- Siddiqui, C., Abdel-Aty, M., & Huang, H. (2012), “Aggregate nonparametric safety analysis of traffic zones. Accident Analysis & Prevention”, 45, pp.317-325.
-Yannis, G., Papadimitriou, E., Dupont, E., & Martensen, H., (2010), “Estimation of fatality and injury risk by means of in-depth fatal accident investigation data”. Traffic injury prevention, 11(5), pp.492-502.