بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی امین - ذانشکده علوم و فنون راهور

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشگاه علوم انتظامی امین- دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

چکیده

یکی از دغدغه‌های مهم شهرهای بزرگ، حجم بالای ترافیک است، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، ایمنی بیشتری را به‌همراه دارد و یک راه‌حل اثبات شده برای حل این معضل است. به دلایلی که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود، افراد بسیاری علاقه‌مند به استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی در شهر قم است. با مصاحبه با خبرگان، متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از موتورسیکلت تعیین شدند؛ متغیرهایی شامل: عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی. در این تحقیق، از روش توصیفی- پیمایشی برای بررسی فرضیه‌ها و پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، شامل موتورسواران متخلفی است که موتورسیکلت آنها در یک ماه اخیر توقیف شده است؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 341 نفر تعیین شد. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز در این تحقیق از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و سپس از مدل معادلات ساختاری جهت روایی پرسشنامه استفاده شده است. جهت تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و بررسی فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، هر چهار فرضیه با اطمینان 95 درصد تائید شدند. یعنی متغیرهای عوامل اقتصادی، عوامل مربوط به کیفیت زیرساخت، عوامل مربوط به ترافیک شهری و عدم وجود فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی بر گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت در شهر قم تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها