بررسی امکانسنجی استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل-ونقل جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای ازجمله دارایی‌های ملی هستند که در طول سالیان متمادی برحسب نیاز و مطابق امکانات موجود توسعه‌یافته است. از ‌یک سو توسعه راه‌های جدید با کمبود منابع مواجه است و از سوی دیگر راه‌های موجود نیز از کیفیت مناسب برخوردار نبوده و نگهداری آن‌ها بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را به خود جلب می‌کند. همچنین بودجه اختصاصی راهداری با توجه به گسترش روزافزون این زیرساخت‌ها جوابگو نبوده است. بنابراین هدف از این مقاله شناسایی منابع درآمد پایداری برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشد.
نتایج بررسی تجارب سایر کشورها نشان می دهد که مالیات بر سوخت و عوارض وسایل نقلیه مهم‌ترین منابع درآمدی بخش راه را تشکیل می‌دهد. همچنین در این مقاله منابع درآمدی جدید در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای شناسایی شده و در ادامه اثرات اقتصادی اعمال مالیات بر سوخت به نفع حمل ونقل بر اقتصاد کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت بنزین و گازوئیل تأثیر معنی‌داری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد. ضریب متغیر قیمت بنزین در کوتاه مدت و بلندمدت برابر 7/0 و 3/1 و ضریب متغیر قیمت گازوئیل در کوتاه مدت و بلندمدت برابر 1/0و 18/0 است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم بیشتر از تأثیر افزایش قیمت گازوئیل است.

کلیدواژه‌ها