بررسی عیوب رویه های آسفالتی و روش های ترمیم آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت فنی و عمرانی شهرداری داراب

چکیده

یکی از اجزای مهم و زیربنایی یک جاده، روسازی آسفالتی است و با توجه به اهمیت مسیر در شبکه حمل و نقل جاده ای کشور، بایستی از شرایط مطلوب و استانداردی برخوردار باشد تا در حین سرویس دهی با تأمین امنیت عبور و مرور، سفر جذابی برای استفاده کنندگان فراهم سازد. در کشورهای مختلف، سالانه بودجه های عمرانی زیادی صرف طراحی و اجرای پروژه های روسازی آسفالتی می شود. با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف، رویه های آسفالتی دستخوش آسیب دیدگی و تخریب می شوند. ایجاد عیوب و خرابی رویه های آسفالتی به دلیل توسعه ترک ها، تغییر شکل های سطحی، تشکیل چاله ها و عیوب سطحی به معنی کاهش سرویس دهی آنها می باشد. تفسیر صحیح دلیل یا دلایل ایجاد عیوب و خرابی رویه های آسفالتی در انتخاب مناسب ترین روش های نگهداری یا تعمیر و همچنین برای طراحی رویه های جدید مهم است. شناسایی دلیل ایجاد عیوب و خرابی رویه های آسفالتی ساده نیست، زیرا به عوامل مختلفی مرتبط می باشند. در این مقاله، انواع خرابی ها و عیوب رویه های آسفالتی مطرح می شوند و سپس روش های ترمیم آنها مورد بحث قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها