مطالعه عددی رفتار بستر جاده و سازه‌ی در معرض ارتعاشِ نیروی زلزله، با نگرشی به ساختگاه منطقه کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

اثرات زمین‌لرزه‌ها بر خاک بستر جاده‌ها و سازه‌های روی آن‌ (به‌طور کلی ساختگاه) می‌تواند بسیار متغیر باشد؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق شتاب زلزله در سطح زمین دچار بزرگ‌نمایی یا برعکس دچار کوچک‌نمایی گردد. این موضوع به عوامل متعددی می‌تواند مرتبط باشد که در پژوهشِ پیش‌رو، پاسخ زمین با نگرش به مشخصات بستر منطقه‌ی کرمانشاه در اثر اعمال نیروی ناشی از زلزله آپلند به کمک نرم‌افزار اجزای محدود دو بعدی پلکسیس بررسی شده است. تحلیل‌های عددی دو بعدی برای حالاتِ خاک خشک، خاک اشباعِ زهکشی شده و خاک اشباع زهکشی نشده انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که وجود آب منفذی (در شرایط زهکشی نشده) می‌تواند شتاب اعمالی در سطح زمین را نسبت به حالت بستر خشک تا 3 برابر افزایش دهد، اما در عین حال میزان جابجایی کلی در هر سه حالت بستر خشک، اشباع زهکشی شده و اشباع زهکشی نشده تفاوت چندانی با هم ندارند. نکته قابل توجه دیگر در رابطه با بستر کرمانشاه این است که پاسخ خاک هر میزان که به سطح خاک (محل قرار گیری سازه) نزدیک‌تر شویم بیشتر و بیشتر شده تا در نهایت به مقادیر بیشینه‌ی خود به سطح خاک برسد.

کلیدواژه‌ها