تحلیل عوامل اثرگذار بر تخلفات رانندگی مبتنی بر رگرسیون خطی و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

تخلفات رانندگی، یکی از مسائل مهم اجتماعی در تمام دنیا و به ویژه کشور های در حال توسعه است. با توجه به بالا بودن آمار تصادفات، جرایم رانندگی و تلفات انسانی ناشی از آن در ایران، بررسی عوامل مؤثر بر چنین تخلفاتی اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی می باشد.
رویکرد تحقیق بصورت ترکیبی (کمی ،کیفی) می باشد و از نظر هدف کاربردی می باشد و با روش توصیفی به شیوه پیمایشی با استفاده از رگرسیون و سیستم منطق فازی (Fuzzy System) بعنوان یکی از روش های هوش مصنوعی عصبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه رانندگان متخلفی است که در سال 1397 در یک بازه زمانی یک ساله مرتکب تخلف شده اند که تعداد 1450رکورد می باشد. در این تحقیق داده ها از طریق دیتاست های موجود در سامانه راهور ناجا استخراج گردیده است.
با توجه به سطح P-VALUE مربوط به آزمون دوربین واتسون می‌توان نتیجه گرفت متغیرهای ‌معنی‌دار در این مدل رگرسیون ‌سن، سال ساخت خودرو ، تحصیل و میزان جریمه(p

کلیدواژه‌ها