ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مراغه علوم انسانی

10.22034/road.2021.252612.1915

چکیده

بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه‌ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد نه تنها از ضروریات زندگی شهری به شمار می‌رود، بلکه نقش زیادی در رضایت شهروندان از محیط شهری خواهد داشت. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی وضعیت مبلمان محدوده سه راهی ولیعصر تبریز و میزان رضایت شهروندان از مبلمان این محدوده از شهر تبریز است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها از طریق بررسی متون و مقالات مرتبط، بررسی های میدانی و مقایسه ای، پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان، و تجزیه تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون تی تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در ارزیابی مقایسه‌ای(ارزیابی مبلمان با استانداردها) وضعیت مبلمان شهری موجود در محدوده سه راهی ولیعصر تبریز با استاندارد های رایج از نظر ساخت، طراحی، مکانیابی متفاوت بوده و در بسیاری از موارد استانداردها مراعات نشده است همچنین در بخش نظر‌خواهی از شهروندان در مورد میزان رضایت از مبلمان محدوده مورد مطالعه، میزان رضایتمندی پایین‌تر از میانگین می‌باشد. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان‌دهنده آن است که؛ رضـایت بیشتری از کیفیت روشنایی نسبت به سایر عوامل وجود دارد و کمترین آن مربوط به امنیت و کیفیت حمل و نقل می‌باشد. در پایان پژوهش هم با توجه به تحلیل های صورت گرفته و نقاط ضعف موجود در بخش مبلمان شهری پیشنهادهای مرتبط ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها