ارائه الگوهای توسعه ریلی بر مبنای یک مدل تصمیم گیری چند معیاره و اولویت‌بندی طرح‌های حمل و نقل ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/road.2021.265494.1931

چکیده

در این مجال سعی شد تا الگوهای توسعه حمل و نقل ریلی در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس ظرفیت های منطقه ای و ملی کشور عزیزمان از جمله بحث مهم ترانزیت بین المللی کالا و توسعه استانی و منطقه ای معیارهای انتخاب الگوی مناسب ترسیم گردد. در نهایت با تبیین معیارها نسبت به اولویت بندی طرح های در دست انجام ساخت و توسعه راه آهن که بدلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی و همچنین زمان مناسب بهره وری و بهره برداری از طرح های در دست ساخت لاجرم میبایست اولویت بندی شوند اقدام شد.در ادامه جداول بهرهدهی و تهدیدات موجود با راهکارهای تبدیل به فرصت نیز آورده شده است . امید است با مد نظر قراردادن تحقیقات علمی انجام شده در زمینه اولویت بندی طرح های عمرانی شاهد کاهش مدت زمان اجرای طرح ها در زمان مناسب در نظر گرفته شده در مطالعات اولیه باشیم.

کلیدواژه‌ها


-خاکی، ع.م. و شفیعی، س.م.، (1391)، "کاربرد اولویت بندی تحلیل شبکه‌ای در برنامه­ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در حمل و نقل. پژوهشنامه حمل و نقل"، سال نهم، شماره دوم.
-شفیع نادری، ع.ا.، (1391)، "تمرکز بر اقدامات اجرایی اساسی در افزایش سهم حمل و نقل ریلی برون شهری"، چهاردهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی.
-      گلابچی، م.، (1393)، "انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی -دولتی به مظور تامین مالی پروژه‌های آزاد راه ایران با رویکرد AHP "، مهندسی حمل و نقل ، ششم، 3.
-فتحیان بانه، آ.، (1392)، "شناسائی اولویت­بندی شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی ساخت و‌ ساز پایدار حمل و نقل ریلی با استفاده از روش دلفی، پانزدهمین همایش بین اللملی حمل و نقل ریلی.
-ثباتی، ع.، (1394)، "ارزیابی و اولویت­بندی شاخص‌های افزایش ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای بین شهری با استفاده از روش AHP وSWOT"، چهارمین کنفرانس
بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-موسوی، ر.، (1393)، "اولویت‌بندی معیارهای امکان سنجی پروژه‌های راه­آهن با استفاده از روش AHP"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران.
 
-        Eliasson J., Börjesson M., (2014), “On timetable assumptions in railway investment appraisal” Transport Policy, Vol. 36,
pp. 118-126
-        Guo K., Li W., (2012), “An attitudinal-based method for constructing intuitionistic fuzzy Informa- tion in hybrid MADM under uncertainty”, Informa- tion Sciences, Vol. 208, pp. 28-38.
-        Tarek, M. & Amer, H., (2008), “Assessing Risk and Uncertainty Inherent in Chinese Highway Projects Using AHP”, Project Management Bulletin, Beijing, China, pp.384-385.
-        Shuang, C. & Baker, J. W., (2008), “Railway Risk Assessment, The Fuzzy Analytic Hierarchy Process Approaches a case study of Shunting at Waterloo Depot, Rail and Rapid Transit Publish., Quebec, Canada, pp.256-257.
-        Iniestra, J. U., Gutierrez, J. A., (2009), “Multicriteria decision on interdependent infrastructure transportation projecta Elsevier, Applied soft computing, 9, pp.512-526.
-        Tsamboulas, D.I., (2007), “A tool for prioritizing multinational transport infrastructure investments. Elsevier”, Transport policy, pp.14-26.
-        Bai, Chong-En, & Qian, Yingyi., (2010), “Infrastructure development in China: The cases of electricity, highways, and railways”, Journal of Comparative Economics, 38(1), pp.34-51. doi:10.1016/j.jce.2009.10.003
-        Grady, Caitlin A., He, Xiaozheng, & Peeta, Srinivas, (2015), “Integrating social network analysis with analytic network process for international development project selection”, Expert Systems with Applications, 42(12), pp.5128-5138. doi:https://doi.org/ 10.1016/j.eswa.2015.02.039.
-        Pujadas, P., Pardo-Bosch, F., Aguado-Renter, A., & Aguado, A., (2017), “MIVES multi-criteria approach for the evaluation, prioritization, and selection of public investment projects”, A case study in the city of Barcelona. Land Use Policy, 64, pp.29-37.
-        Puthamont, Group Capt Surapon, & Charoenngam, Chotchai, (2007), “Strategic project selection in public sector: Construction projects of the Ministry of Defence in Thailand”, International Journal of Project Management, 25(2), pp.178-188.
-        Shayanfar, Elham, Schonfeld, Paul M., & Wang, J. Jason., (2019), “Prioritizing Highway Development Projects Based on Market Access in Appalachia”, Transportation Research Record, 2673(8), pp.333-342.
https://doi. org/10.1177/0361198119835506.
-        Amiri, Morteza Pakdin. (2010). Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 37(9), 6218-6224. doi:https://doi.org/10.1016/j.eswa. 2010.02.103.
-        Angelou, G. N., & Economides, A. A., (2008), “A Decision Analysis Framework for Prioritizing a Portfolio of ICT Infrastructure Projects”, Ieee Transactions on Engineering Management, 55(3), pp.479-495.
 doi.org/10.1109/TEM.2008.922649.