بررسی عملکرد دسترسی ها در تصادفات جاده ای (مورد مطالعاتی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، تهران، ایران

10.22034/road.2021.145403.1752

چکیده

با بررسی آمار مختلف تصادف های کشور این نتیجه به دست می آید که وجود دسترسی های نامناسب و احداث نقاط دسترسی غیر اصولی، باعث وقوع تصادف های متعدد در راههای کشور می شود. آمار، این گونه بیان می کنند که حدود 37 درصد از تصادف های برون شهری کشور در محل تقاطع های هم سطح رخ داده اند، که بیشترین درصد تصادف ها در بررسی وضعیت معابر را شامل می شود. نبود ضوابط، دستورالعمل ها و آیین نامه های مناسب در کشور برای طراحی و احداث دسترسی های حاشیه ای از یک سو، فقدان مقررات مناسب به منظور مدیریت و کنترل دسترسی از دیگر سو باعث شده است که کاربری های مختلف، دسترسی های بسیار زیادی را به راههای اصلی ایجاد کنند که در نتیجه تردد و ایمنی حرکت در راهها را به مخاطره می اندازند .به همین علت این مقاله به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر تصادفات برونشهری محور تیران – داران در استان اصفهان مطرح می شود. هدف از اجرای این پژوهش بررسی عملکرد دسترسی ها افزایش ایمنی آنها است که به دنبال تاثیر احتمالی آنها در بروز تصادفات شناسایی و سپس رتبه بندی می شوند.

کلیدواژه‌ها


بهروزی، ک.، (1395)، "دایره­المعارف مهندسی ترافیک"، چاپ اول، انتشارات مجد. 
-کرمی­، ش.­، (1395)، "تحلیل تصادفات جاده­ای با رویکرد اقلیمی با استفاده از GIS، مطالعه موردی­: جاده فیروزکوه ساری­"، دانشگاه تربیت مدرس.
-متولی حبیبی­، ح.­، (1395)، "طراحی اطلاعات
سیستم­های حمل و نقل ایران در بخش ترانزیت بین المللی جاده ای با استفاده از GIS­"، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 
-Abdel‐Aty, M. A.,  (2014), “Linking Crash Patterns to Its‐Related Archived Data”, Summary of Final Report, Contract BC355‐08.
-Caliendo, Ciro., Guida, Maurizio., Parisi, Alessandra., (2016), “A crash‐prediction model for multilane roads”, Accident Analysis and Prevention 39 (2017),
pp.657–670.
-Chatterjee, Arun., Wegmann, Frederick J., (2012), “Assessing Safety Consequences of Alternative Highway Networks”, Report for Seed Grant Research Funded by Southeastern Transportation Center The University of Tennessee, Knoxville.
-Chimba, Deo., (2017), “Sensitivity Analysis Of Independent Variables On Traffic Crash Prediction Models By Using Stata”, Graduate Research Assistant Department of Civil and Environmental Engineering Florida State University.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Harnen, S., Radin Umar, R.S., Wong, S.V., Wan Hashim, W.I., (2017), “Development of Prediction Models for Motorcycle Crashes at Signalized Intersections on Urban Roads in Malaysia”, Journal of Transportation and Statistics, Volume 7 Number 2/3.
-Lord, Dominique., Persaud, Bhagwant N., (2016), “Accident Prediction Models With and Without Trend: Application of the Generalized Estimating Equations (GEE) Procedure”, Safety Studies Group of Department of Civil Engineering of University of Toronto.
-Ma, Jianming., Kockelman, Kara M., Damien, Paul, (2017), “A Multivariate Poisson‐Lognormal Regression Model for Prediction of Crash Counts by Severity, using Bayesian Methods”, Elsevier.
-Oha, Jutaek., Washington, Simon P., Nama, Doohee., (2015), “Accident prediction model for railway‐highway interfaces”, Accident Analysis and Prevention 38 (2016),
pp.346–356.
-Pham, Trinh., Ragland, David., (2015), “Summary of Crash Prediction Models Also known as Safety Performance Functions (SPFs)”.
-Turner, Shane., Persaud, Bhagwant., Chou, Michael., (2017), “Tranferability of Overseas Crash Prediction Models to New Zealand”, Science Direct.
-Zhang, Wei., (2017), “Safety Assessment of Interchange Spacing on Urban Freeways”, FHWA‐HRT‐07‐031.