تعیین نرخ بیمه موتورسواران بر اساس ریسک تصادف آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری، دانشکده راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22034/road.2021.280636.1948

چکیده

آمار تصادفات موتورسواران در کشور در سطح بالایی قرار دارد و شرکتهای بیمه هزینه‌های بسیاری را برای جبران این خسارتها پرداخت می‌کنند، این در حالی است که رفتار موتورسواران و شرایط محیطی آنها یکسان نیست و موتورسواران با ریسکهای متفاوتی موتورسواری می‌کنند. در این تحقیق با روش اسنادی اطلاعات مربوط به گزارشهای تصادفات موتورسواران از سامانه تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی و اطلاعات مربوط به خصوصیات موتورسیکلتها از سامانه شماره گذاری جمع‌آوری گردید. در این تحقیق سعی شده تا تأثیر خصوصیات موتورسواران و محیط موتورسواری بر میزان تصادفات آنها بررسی گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است که خطر موتورسواری در استانهای مختلف کشور متفاوت است و سن و داشتن تجربه موتورسواری نیز بر خطر تصادف موتورسواران مؤثر است. بر اساس این نتایج پیشنهاد شده است که شرکتهای بیمه حق بیمه یا تخفیف سالیانه بیمه را با توجه به خصوصیات موتورسوار و محل سکونت او تعیین نمایند. به این ترتیب انگیزه ای برای احتیاط بیشتر برای موتورسوارانی که در معرض خطر بیشتری هستند فراهم می‌گردد. همچنین با مشخص شدن تفاوت در میزان خطر استانهای مختلف، زمینه برای توجیه مسؤلین جهت ایمن تر کردن معابر کشور برای موتورسواران فراهم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


-آقابیک، ک. و رمضانی، م.، (1398)، "مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات موتورسیکلت"، نشریه جاده،27 (100)، ص. 1-8.
-اصغری اسکوئی، م.ر. خانی زاده، ف. و  بهادر، ا.، (1399)، "کاربرد داده‌کاوی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگی‌های خودرو در پیش‌بینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه،35 (1)، ص.34-65.
،­doi: 10.22056/jir.2020.228093.2724
-ترابی­­، ا. طراحی، م.ج. و محمودی، غ.ع.، (1388)، "وضعیت تصادفات موتور سواری و هزینه‌های بیمارستانی آن در مراجعان بیمارستان شهدای خرم آباد"،  پایش، ۸ (۳) ص.۲۵۳-۲۶۲.
-جوادیان، ر. نادرپور، م.ر. حسن­زاده، م.ر. نادری، ج.، (1399)، "بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از موتورسیکلت به‌جای استفاده از حمل‌ و نقل عمومی"، جاده، 28(103)، ص.13-24.
-رنجبرفرد، م. بختیاری، س.م.، (1393)، "رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 29 (شماره 1)، ص.79-104.
-زهره­وندی، ب. اسدی،پ. منصف کسمایی، و. تاجیک، ح.، عاشوری، آ.، و ابراهیمی، ح.، (1393)، "اپیدمیولوژی تصادفات موتور سیکلت در رشت در سال ۱۳۹۱"، مجله پزشکی قانونی ایران، ۲۰ (۴)، ص.۱۶۹-۱۷۰.
-سادات حسینی، س.م. و  عزیزی، ح.ر.، (1399)، "مروری بر تصادفات موتورسواران و نحوه رانندگی ایمن"، گزارش پژوهشی 67،  پژوهشکده بیمه.
-شهلا، ا. چاره­ساز، س.، (­۱۳۸۵)، "بررسی آسیب‏های ناشی از تصادفات موتور سیکلت در مدت دو سال در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه"، مجله پزشکی قانونی ایران، ۱۲ (۲)، ص. ۷۹-۸۳.
-مرفوک، ا.، (1396)، "پایگاه داده گزارش­های تصادفات مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی"، تصادفات موتورسواران کل کشور در سال 96.
-کریم‌زادگان مقدم، د. و بهروان، م.، (1395)، "‌ارایه راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث)"، فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه بیمه، 30 (4)، ص.1-20.
 doi: 10.22056/jir.2016.17618
-Dandona R., Kumar G.A., Dandona L., (2006), “Risky Behavior of Drivers of Motorized Two Wheeled Vehicles in India”, Journal of Safety Research, 37­, pp. 149-158.
-Jou R. C., Yeh T. H., Chen R.­S., (2012), “Risk Factors in Motorcyclist Fatalities in Taiwan, Traffic Injury Prevention”, 13­, pp. 155-162.
-Varian, Hal, R., (1984), “Microeconomics Analysis, second edition”, Norton & Company.
-Yannis, G., (2010), “Motorcycle safety actions in Greece”, International conference about an Action Pack for European Safer Urban Motorcycling, organized by the Spanish Directorate General for Traffic, Barcelona.