مروری بر تأثیر افزودنی‌های مختلف بر خصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای(SMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/road.2021.295635.1969

چکیده

یکی از انواع مخلوط‌های آسفالتی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده و با افزایش کاربرد در بسیاری از کشورهای جهان همراه است، مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) می‌باشد که در اواسط دهه 60 میلادی طراحی و معرفی گردید. طراحی و تولید این نوع آسفالت همواره با مشکلاتی از قبیل شیار شدگی، سایش و ضعف در برابر تحمل بارهای ترافیکی همراه بوده است. در این پژوهش تأثیر افزودنی‌های گوناگون از قبیل مواد آلی، معدنی، طبیعی، پلیمری و غیر پلیمری بر روی مخلوط آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع افزودنی‌هایی مانند اتیلن وینیل استات،نانو افزودنی‌ها ، الیاف به‌دست‌آمده از گیاه سیسال، ضایعات بازالت دیاربکر، سرباره فولاد موجب بهبود خصوصیات مخلوط SMA مانند افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی، افزایش عمر خستگی، بهبود حساسیت رطوبت و کاهش خاصیت ریزش قیر شدند. به عنوان مثال با افزودن 6 درصد اتیلن وینیل استات به قیر عدد روانی تقریبا 43 درصد افزایش یافت. همچنین افزودن نانو Fe2O3 به مخلوط‌های SMA به طور متوسط موجب بهبود مقاومت در برابر شیارشدگی به میزان 33 درصد گردید. علاوه براین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از افزودنی‌های طبیعی و به‌کارگیری مواد و مصالح سنگدانه‌ای بازیافتی و ضایعاتی به عنوان جایگزین بخشی از سنگ‌دانه‌های موجود، موجب کاهش هزینه ساخت و اجرا می‌گردد. لازم به ذکر است که این امر از جنبه زیست‌محیطی نیز حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-آیین‌نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران، (1390)، "نشریه شماره 234"، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 
-حاج‌محمدرضائی‌، ع.، (1377)،"­مجموعه کاربردی راه و آسفالت‌: جهت استفاده مهندسین و تکنسین‌های آزمایشگاهی و مکانیک خاک‌"، تهران، آدنا.
 
-"طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای(SMA)"، (1379)، نشریه شماره206، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت فنی و تدوین معیارها.
 
-Aboutalebi Esfahani, M., & Mirian, V., (2020), “Evaluation of glass fibres, ethylene vinyl acetate and their combination on stone mastic asphalt”, Australian Journal of Civil Engineering, pp.1-14.
 
-Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Shafigh, P., (2011), “Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt”, Materials & Design, 32(10),
pp.4844-4849.
 
-AI, A. H., & Yi-qiu, T., (2011), “The Effect of Plastomers Polymer Type and Concentration on Asphalt and Moisture Damage of SMA Mixtures”, Al-Rafadain Engineering Journal, 19(5).
 
-Al-Hadidy, A. I., Yi-Qiu, T., & Hameed, A. T., (2011), “Starch as a modifier for asphalt paving materials”, Construction and Building Materials, 25(1), pp.14-20.
 
-Ameli, A., Pakshir, A. H., Babagoli, R., Habibpour, A., Norouzi, N., & Davoudinezhad, S., (2021), “The effects of gilsonite and crumb rubber on moisture damage resistance of stone matrix asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 274, 122052.
 
-Ameli, A., Khabbaz, E. H., Babagoli, R., Norouzi, N., & Valipourian, K., (2020), “Evaluation of the effect of carbon nano tube on water damage resistance of Stone matrix asphalt mixtures containing polyphosphoric acid and styrene butadiene rubber”, Construction and Building Materials, 261, 119946.
 
-Ameri, M., Mohammadi, R., Vamegh, M., & Molayem, M., (2017), “Evaluation the effects of nanoclay on permanent deformation behavior of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 156, pp.107-113.
 
-Ameri, M., Vamegh, M., Amiri, I., & Cahvoshian Naeni, S. F., (2018), “Moisture Sensitivity Evaluation of Modified hot mix asphalt with Zycotherm and Evonic”, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 9 (special), pp.27-42.
-Babagoli, R., (2016), “laboratory evaluation of the effect of natural bitumen powder (gilsonite) on performance of stone matrix asphalt mixtures”, journal of transportation engineering, pp.1-12
 
-Babalghaith, A. M., Koting, S., Sulong, N. H. R., Karim, M. R., & AlMashjary, B. M., (2020), “Performance evaluation of stone mastic asphalt (SMA) mixtures with palm oil clinker (POC) as fine aggregate replacement”, Construction and building materials, 262, 120546.
 
-Behbahani, H, Moniri, A, Takht Firooz, M., (2018), “Investigation of the effect of SBR polymer on the creativity and grooving behavior of coarse-grained mastic asphalt mixtures”, Journal of Transportation Engineering, 11 (2), pp.371-383, (in Persian)
 
-Behnood, A., & Ameri, M., (2012), “Experimental investigation of stone matrix asphalt mixtures containing steel slag” Scientia Iranica, 19(5), pp.1214-1219.
 
-Blazejowski, K., (2019), “Stone matrix asphalt: Theory and practice”, CRC Press.
 
-Chegenizadeh, A., Tokoni, L., Nikraz, H., & Dadras, E., (2021), “Effect of ethylene-vinyl acetate (EVA) on stone mastic asphalt (SMA) behavior”, Construction and Building Materials, 272, pp.121628.
 
-Chegenizadeh, A., Peters, B., & Nikraz, H., (2021), “Mechanical properties of stone mastic asphalt containing high-density polyethene: An Australian case”, Case Studies in Construction Materials, 15, e00631.
 
-Chelovian, A., & Shafabakhsh, G., (2017), “Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt”, International Journal of Pavement Research and Technology, 10(2), pp.131-138.
 
-Choubdar, A., & Ameli, A., (2020), “Evaluation of Rutting Potential of Stone Matrix Asphalt (SMA) Mixtures Containing Polymer and Non-Polymer Additives”, Journal of Transportation Research, 17(1), pp.83-102.
 
-Ferreira da Costa, L., Lucena, L. C. D. F. L., Lucena, A. E. D. F. L., & Grangeiro de Barros, A., (2020), “Use of Banana Fibers in SMA Mixtures”, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(1), 04019341.
 
-Karakuş, A., (2011), “Investigating on possible use of Diyarbakir basalt waste in Stone Mastic Asphalt”, Construction and Building Materials, 25(8), pp.3502-3507.
 
-Kök, B. V., Yilmaz, M., & Erkus, Y., (2017), “Effects of graphite on mechanical properties of stone mastic asphalt pavement”, Journal of civil engineering and management, 23(8),
pp.1013-1020.
 
-Korayem, A. H., Ziari, H., Hajiloo, M., Abarghooie, M., & Karimi, P., (2020), Laboratory evaluation of stone mastic asphalt containing amorphous carbon powder as filler material. Construction and Building Materials, 243, 118280.
 
-Kordi, Z., & Shafabakhsh, G. (2017). Evaluating mechanical properties of stone mastic asphalt modified with Nano Fe2O3. Construction and Building Materials, 134, pp.530-539.
 
-Kumar, N. R., & Sunitha, V., (2016), “Experimental investigation of stone mastic asphalt with sisal fiber”, Int. J. Eng. Res. Technol.(IJERT), 5, pp.546-550.
 
-Makarchian, M., Karimi, A. & Moghadas, N. F., (2016), “Evaluation of the effects of fiber and aggregate type on mechanical characteristics of stone mastic asphalt (SMA) and its comparison hot mix asphalt, (in Persian), (HMA).
 
-Masri, K. A., Ganesan, E., Ramadhansyah, P. J., Doh, S. I., Syafiqah, S. N., Jaafar, Z. M., & Mashros, N., (2021), “Stress and Strain Characteristic of Stone Mastic Asphalt Incorporating Eggshell Powder”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 682, No. 1, pp. 012056.
 
-Moghaddam,‌T. B., Karim, M. R., & Syammaun, T., (2012), “Dynamic properties of stone mastic asphalt mixtures containing waste plastic bottles”, Construction and Building Materials, 34, pp.236-242.
 
-Mohammadzadeh, M. A., & Niazi, Y., (2010), “fiber stabilizers effects on fatigue properties of stone matrix asphalt”, journal of transportation research   fall 2010 , pp.275- 289.
 
-National Asphalt Pavement Association (NAPA) (2002), “Designing and Constructing SMA Mixtures”.
 
-Nguyen, H. P., Cheng, P., & Nguyen, T. T. (2021), “Properties of Stone Matrix Asphalt Modified with Polyvinyl Chloride and Nano Silica”, Polymers, 13(14), pp.2358.
 
-Panda, M., Suchismita, A., & Giri, J., (2013), “Utilization of ripe coconut fiber in stone matrix asphalt mixes. International Journal of Transportation Science and Technology”, 2(4), pp.289-302.
 
-Pourtahmasb, M. S., & Karim, M. R., (2014), “Utilization of recycled concrete aggregates in stone mastic asphalt mixtures”, Advances in Materials Science and Engineering.
 
-Rahman, M. T., Mohajerani, A., & Giustozzi, F., (2020), “Possible use of cigarette butt fiber modified bitumen in stone mastic asphalt”, Construction and Building Materials, 263, 120134.
 
-Sadeghnejad, M., & Shafabakhsh, G., (2017), “Use of Nano SiO2 and Nano TiO2 to improve the mechanical behaviour of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 157, pp.965-974.
 
-Saedi, S, Sadeghian Asl, G, Yathribi, S H. (2017), “The combined effect of styrene butadiene styrene and proplast in improving the performance of coarse-grained mastic asphalt”, Journal of Transportation Engineering, (in Persian), 10 (2), pp.385-399.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saedi, S. & Alizadeh. AA., (2020), “Investigation of the effect of additives containing fatty arbusles on bitumen collapse potential and moisture properties of aggregate mastic asphalt”, The 12thBitumen, Asphalt & Machinery National Conference & Exhibition (in Persian).
 
-Sengul, C. E., Oruc, S., Iskender, E., & Aksoy, A., (2013), “Evaluation of SBS modified stone mastic asphalt pavement performance”, Construction and Building Materials, 41, pp.777-783.
 
-Zarei, M., Abdi Kordani, A., Soltani Aghdam, H., (2020), “Laboratory evaluation of the effect of using Rice Husk Ash (RHA) Filler on the mechanical characteristics of Stone Matrix asphalt (SMA)”, Journal of Transportation Research, pp.20-32.
-آیین‌نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران، (1390)، "نشریه شماره 234"، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 
-حاج‌محمدرضائی‌، ع.، (1377)،"­مجموعه کاربردی راه و آسفالت‌: جهت استفاده مهندسین و تکنسین‌های آزمایشگاهی و مکانیک خاک‌"، تهران، آدنا.
 
-"طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای(SMA)"، (1379)، نشریه شماره206، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت فنی و تدوین معیارها.
 
-Aboutalebi Esfahani, M., & Mirian, V., (2020), “Evaluation of glass fibres, ethylene vinyl acetate and their combination on stone mastic asphalt”, Australian Journal of Civil Engineering, pp.1-14.
 
-Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Shafigh, P., (2011), “Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt”, Materials & Design, 32(10),
pp.4844-4849.
 
-AI, A. H., & Yi-qiu, T., (2011), “The Effect of Plastomers Polymer Type and Concentration on Asphalt and Moisture Damage of SMA Mixtures”, Al-Rafadain Engineering Journal, 19(5).
 
-Al-Hadidy, A. I., Yi-Qiu, T., & Hameed, A. T., (2011), “Starch as a modifier for asphalt paving materials”, Construction and Building Materials, 25(1), pp.14-20.
 
-Ameli, A., Pakshir, A. H., Babagoli, R., Habibpour, A., Norouzi, N., & Davoudinezhad, S., (2021), “The effects of gilsonite and crumb rubber on moisture damage resistance of stone matrix asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 274, 122052.
 
-Ameli, A., Khabbaz, E. H., Babagoli, R., Norouzi, N., & Valipourian, K., (2020), “Evaluation of the effect of carbon nano tube on water damage resistance of Stone matrix asphalt mixtures containing polyphosphoric acid and styrene butadiene rubber”, Construction and Building Materials, 261, 119946.
 
-Ameri, M., Mohammadi, R., Vamegh, M., & Molayem, M., (2017), “Evaluation the effects of nanoclay on permanent deformation behavior of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 156, pp.107-113.
 
-Ameri, M., Vamegh, M., Amiri, I., & Cahvoshian Naeni, S. F., (2018), “Moisture Sensitivity Evaluation of Modified hot mix asphalt with Zycotherm and Evonic”, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 9 (special), pp.27-42.
-Babagoli, R., (2016), “laboratory evaluation of the effect of natural bitumen powder (gilsonite) on performance of stone matrix asphalt mixtures”, journal of transportation engineering, pp.1-12
 
-Babalghaith, A. M., Koting, S., Sulong, N. H. R., Karim, M. R., & AlMashjary, B. M., (2020), “Performance evaluation of stone mastic asphalt (SMA) mixtures with palm oil clinker (POC) as fine aggregate replacement”, Construction and building materials, 262, 120546.
 
-Behbahani, H, Moniri, A, Takht Firooz, M., (2018), “Investigation of the effect of SBR polymer on the creativity and grooving behavior of coarse-grained mastic asphalt mixtures”, Journal of Transportation Engineering, 11 (2), pp.371-383, (in Persian)
 
-Behnood, A., & Ameri, M., (2012), “Experimental investigation of stone matrix asphalt mixtures containing steel slag” Scientia Iranica, 19(5), pp.1214-1219.
 
-Blazejowski, K., (2019), “Stone matrix asphalt: Theory and practice”, CRC Press.
 
-Chegenizadeh, A., Tokoni, L., Nikraz, H., & Dadras, E., (2021), “Effect of ethylene-vinyl acetate (EVA) on stone mastic asphalt (SMA) behavior”, Construction and Building Materials, 272, pp.121628.
 
-Chegenizadeh, A., Peters, B., & Nikraz, H., (2021), “Mechanical properties of stone mastic asphalt containing high-density polyethene: An Australian case”, Case Studies in Construction Materials, 15, e00631.
 
-Chelovian, A., & Shafabakhsh, G., (2017), “Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt”, International Journal of Pavement Research and Technology, 10(2), pp.131-138.
 
-Choubdar, A., & Ameli, A., (2020), “Evaluation of Rutting Potential of Stone Matrix Asphalt (SMA) Mixtures Containing Polymer and Non-Polymer Additives”, Journal of Transportation Research, 17(1), pp.83-102.
 
-Ferreira da Costa, L., Lucena, L. C. D. F. L., Lucena, A. E. D. F. L., & Grangeiro de Barros, A., (2020), “Use of Banana Fibers in SMA Mixtures”, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(1), 04019341.
 
-Karakuş, A., (2011), “Investigating on possible use of Diyarbakir basalt waste in Stone Mastic Asphalt”, Construction and Building Materials, 25(8), pp.3502-3507.
 
-Kök, B. V., Yilmaz, M., & Erkus, Y., (2017), “Effects of graphite on mechanical properties of stone mastic asphalt pavement”, Journal of civil engineering and management, 23(8),
pp.1013-1020.
 
-Korayem, A. H., Ziari, H., Hajiloo, M., Abarghooie, M., & Karimi, P., (2020), Laboratory evaluation of stone mastic asphalt containing amorphous carbon powder as filler material. Construction and Building Materials, 243, 118280.
 
-Kordi, Z., & Shafabakhsh, G. (2017). Evaluating mechanical properties of stone mastic asphalt modified with Nano Fe2O3. Construction and Building Materials, 134, pp.530-539.
 
-Kumar, N. R., & Sunitha, V., (2016), “Experimental investigation of stone mastic asphalt with sisal fiber”, Int. J. Eng. Res. Technol.(IJERT), 5, pp.546-550.
 
-Makarchian, M., Karimi, A. & Moghadas, N. F., (2016), “Evaluation of the effects of fiber and aggregate type on mechanical characteristics of stone mastic asphalt (SMA) and its comparison hot mix asphalt, (in Persian), (HMA).
 
-Masri, K. A., Ganesan, E., Ramadhansyah, P. J., Doh, S. I., Syafiqah, S. N., Jaafar, Z. M., & Mashros, N., (2021), “Stress and Strain Characteristic of Stone Mastic Asphalt Incorporating Eggshell Powder”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 682, No. 1, pp. 012056.
 
-Moghaddam,‌T. B., Karim, M. R., & Syammaun, T., (2012), “Dynamic properties of stone mastic asphalt mixtures containing waste plastic bottles”, Construction and Building Materials, 34, pp.236-242.
 
-Mohammadzadeh, M. A., & Niazi, Y., (2010), “fiber stabilizers effects on fatigue properties of stone matrix asphalt”, journal of transportation research   fall 2010 , pp.275- 289.
 
-National Asphalt Pavement Association (NAPA) (2002), “Designing and Constructing SMA Mixtures”.
 
-Nguyen, H. P., Cheng, P., & Nguyen, T. T. (2021), “Properties of Stone Matrix Asphalt Modified with Polyvinyl Chloride and Nano Silica”, Polymers, 13(14), pp.2358.
 
-Panda, M., Suchismita, A., & Giri, J., (2013), “Utilization of ripe coconut fiber in stone matrix asphalt mixes. International Journal of Transportation Science and Technology”, 2(4), pp.289-302.
 
-Pourtahmasb, M. S., & Karim, M. R., (2014), “Utilization of recycled concrete aggregates in stone mastic asphalt mixtures”, Advances in Materials Science and Engineering.
 
-Rahman, M. T., Mohajerani, A., & Giustozzi, F., (2020), “Possible use of cigarette butt fiber modified bitumen in stone mastic asphalt”, Construction and Building Materials, 263, 120134.
 
-Sadeghnejad, M., & Shafabakhsh, G., (2017), “Use of Nano SiO2 and Nano TiO2 to improve the mechanical behaviour of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 157, pp.965-974.
 
-Saedi, S, Sadeghian Asl, G, Yathribi, S H. (2017), “The combined effect of styrene butadiene styrene and proplast in improving the performance of coarse-grained mastic asphalt”, Journal of Transportation Engineering, (in Persian), 10 (2), pp.385-399.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saedi, S. & Alizadeh. AA., (2020), “Investigation of the effect of additives containing fatty arbusles on bitumen collapse potential and moisture properties of aggregate mastic asphalt”, The 12thBitumen, Asphalt & Machinery National Conference & Exhibition (in Persian).
 
-Sengul, C. E., Oruc, S., Iskender, E., & Aksoy, A., (2013), “Evaluation of SBS modified stone mastic asphalt pavement performance”, Construction and Building Materials, 41, pp.777-783.
 
-Zarei, M., Abdi Kordani, A., Soltani Aghdam, H., (2020), “Laboratory evaluation of the effect of using Rice Husk Ash (RHA) Filler on the mechanical characteristics of Stone Matrix asphalt (SMA)”, Journal of Transportation Research, pp.20-32.
-آیین‌نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران، (1390)، "نشریه شماره 234"، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 
-حاج‌محمدرضائی‌، ع.، (1377)،"­مجموعه کاربردی راه و آسفالت‌: جهت استفاده مهندسین و تکنسین‌های آزمایشگاهی و مکانیک خاک‌"، تهران، آدنا.
 
-"طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای(SMA)"، (1379)، نشریه شماره206، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت فنی و تدوین معیارها.
 
-Aboutalebi Esfahani, M., & Mirian, V., (2020), “Evaluation of glass fibres, ethylene vinyl acetate and their combination on stone mastic asphalt”, Australian Journal of Civil Engineering, pp.1-14.
 
-Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Shafigh, P., (2011), “Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt”, Materials & Design, 32(10),
pp.4844-4849.
 
-AI, A. H., & Yi-qiu, T., (2011), “The Effect of Plastomers Polymer Type and Concentration on Asphalt and Moisture Damage of SMA Mixtures”, Al-Rafadain Engineering Journal, 19(5).
 
-Al-Hadidy, A. I., Yi-Qiu, T., & Hameed, A. T., (2011), “Starch as a modifier for asphalt paving materials”, Construction and Building Materials, 25(1), pp.14-20.
 
-Ameli, A., Pakshir, A. H., Babagoli, R., Habibpour, A., Norouzi, N., & Davoudinezhad, S., (2021), “The effects of gilsonite and crumb rubber on moisture damage resistance of stone matrix asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 274, 122052.
 
-Ameli, A., Khabbaz, E. H., Babagoli, R., Norouzi, N., & Valipourian, K., (2020), “Evaluation of the effect of carbon nano tube on water damage resistance of Stone matrix asphalt mixtures containing polyphosphoric acid and styrene butadiene rubber”, Construction and Building Materials, 261, 119946.
 
-Ameri, M., Mohammadi, R., Vamegh, M., & Molayem, M., (2017), “Evaluation the effects of nanoclay on permanent deformation behavior of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 156, pp.107-113.
 
-Ameri, M., Vamegh, M., Amiri, I., & Cahvoshian Naeni, S. F., (2018), “Moisture Sensitivity Evaluation of Modified hot mix asphalt with Zycotherm and Evonic”, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 9 (special), pp.27-42.
-Babagoli, R., (2016), “laboratory evaluation of the effect of natural bitumen powder (gilsonite) on performance of stone matrix asphalt mixtures”, journal of transportation engineering, pp.1-12
 
-Babalghaith, A. M., Koting, S., Sulong, N. H. R., Karim, M. R., & AlMashjary, B. M., (2020), “Performance evaluation of stone mastic asphalt (SMA) mixtures with palm oil clinker (POC) as fine aggregate replacement”, Construction and building materials, 262, 120546.
 
-Behbahani, H, Moniri, A, Takht Firooz, M., (2018), “Investigation of the effect of SBR polymer on the creativity and grooving behavior of coarse-grained mastic asphalt mixtures”, Journal of Transportation Engineering, 11 (2), pp.371-383, (in Persian)
 
-Behnood, A., & Ameri, M., (2012), “Experimental investigation of stone matrix asphalt mixtures containing steel slag” Scientia Iranica, 19(5), pp.1214-1219.
 
-Blazejowski, K., (2019), “Stone matrix asphalt: Theory and practice”, CRC Press.
 
-Chegenizadeh, A., Tokoni, L., Nikraz, H., & Dadras, E., (2021), “Effect of ethylene-vinyl acetate (EVA) on stone mastic asphalt (SMA) behavior”, Construction and Building Materials, 272, pp.121628.
 
-Chegenizadeh, A., Peters, B., & Nikraz, H., (2021), “Mechanical properties of stone mastic asphalt containing high-density polyethene: An Australian case”, Case Studies in Construction Materials, 15, e00631.
 
-Chelovian, A., & Shafabakhsh, G., (2017), “Laboratory evaluation of Nano Al2O3 effect on dynamic performance of stone mastic asphalt”, International Journal of Pavement Research and Technology, 10(2), pp.131-138.
 
-Choubdar, A., & Ameli, A., (2020), “Evaluation of Rutting Potential of Stone Matrix Asphalt (SMA) Mixtures Containing Polymer and Non-Polymer Additives”, Journal of Transportation Research, 17(1), pp.83-102.
 
-Ferreira da Costa, L., Lucena, L. C. D. F. L., Lucena, A. E. D. F. L., & Grangeiro de Barros, A., (2020), “Use of Banana Fibers in SMA Mixtures”, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(1), 04019341.
 
-Karakuş, A., (2011), “Investigating on possible use of Diyarbakir basalt waste in Stone Mastic Asphalt”, Construction and Building Materials, 25(8), pp.3502-3507.
 
-Kök, B. V., Yilmaz, M., & Erkus, Y., (2017), “Effects of graphite on mechanical properties of stone mastic asphalt pavement”, Journal of civil engineering and management, 23(8),
pp.1013-1020.
 
-Korayem, A. H., Ziari, H., Hajiloo, M., Abarghooie, M., & Karimi, P., (2020), Laboratory evaluation of stone mastic asphalt containing amorphous carbon powder as filler material. Construction and Building Materials, 243, 118280.
 
-Kordi, Z., & Shafabakhsh, G. (2017). Evaluating mechanical properties of stone mastic asphalt modified with Nano Fe2O3. Construction and Building Materials, 134, pp.530-539.
 
-Kumar, N. R., & Sunitha, V., (2016), “Experimental investigation of stone mastic asphalt with sisal fiber”, Int. J. Eng. Res. Technol.(IJERT), 5, pp.546-550.
 
-Makarchian, M., Karimi, A. & Moghadas, N. F., (2016), “Evaluation of the effects of fiber and aggregate type on mechanical characteristics of stone mastic asphalt (SMA) and its comparison hot mix asphalt, (in Persian), (HMA).
 
-Masri, K. A., Ganesan, E., Ramadhansyah, P. J., Doh, S. I., Syafiqah, S. N., Jaafar, Z. M., & Mashros, N., (2021), “Stress and Strain Characteristic of Stone Mastic Asphalt Incorporating Eggshell Powder”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 682, No. 1, pp. 012056.
 
-Moghaddam,‌T. B., Karim, M. R., & Syammaun, T., (2012), “Dynamic properties of stone mastic asphalt mixtures containing waste plastic bottles”, Construction and Building Materials, 34, pp.236-242.
 
-Mohammadzadeh, M. A., & Niazi, Y., (2010), “fiber stabilizers effects on fatigue properties of stone matrix asphalt”, journal of transportation research   fall 2010 , pp.275- 289.
 
-National Asphalt Pavement Association (NAPA) (2002), “Designing and Constructing SMA Mixtures”.
 
-Nguyen, H. P., Cheng, P., & Nguyen, T. T. (2021), “Properties of Stone Matrix Asphalt Modified with Polyvinyl Chloride and Nano Silica”, Polymers, 13(14), pp.2358.
 
-Panda, M., Suchismita, A., & Giri, J., (2013), “Utilization of ripe coconut fiber in stone matrix asphalt mixes. International Journal of Transportation Science and Technology”, 2(4), pp.289-302.
 
-Pourtahmasb, M. S., & Karim, M. R., (2014), “Utilization of recycled concrete aggregates in stone mastic asphalt mixtures”, Advances in Materials Science and Engineering.
 
-Rahman, M. T., Mohajerani, A., & Giustozzi, F., (2020), “Possible use of cigarette butt fiber modified bitumen in stone mastic asphalt”, Construction and Building Materials, 263, 120134.
 
-Sadeghnejad, M., & Shafabakhsh, G., (2017), “Use of Nano SiO2 and Nano TiO2 to improve the mechanical behaviour of stone mastic asphalt mixtures”, Construction and Building Materials, 157, pp.965-974.
 
-Saedi, S, Sadeghian Asl, G, Yathribi, S H. (2017), “The combined effect of styrene butadiene styrene and proplast in improving the performance of coarse-grained mastic asphalt”, Journal of Transportation Engineering, (in Persian), 10 (2), pp.385-399.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saedi, S. & Alizadeh. AA., (2020), “Investigation of the effect of additives containing fatty arbusles on bitumen collapse potential and moisture properties of aggregate mastic asphalt”, The 12thBitumen, Asphalt & Machinery National Conference & Exhibition (in Persian).
 
-Sengul, C. E., Oruc, S., Iskender, E., & Aksoy, A., (2013), “Evaluation of SBS modified stone mastic asphalt pavement performance”, Construction and Building Materials, 41, pp.777-783.
 
-Zarei, M., Abdi Kordani, A., Soltani Aghdam, H., (2020), “Laboratory evaluation of the effect of using Rice Husk Ash (RHA) Filler on the mechanical characteristics of Stone Matrix asphalt (SMA)”, Journal of Transportation Research, pp.20-32.