انتخاب مکان‌های مناسب جهت احداث پارکینگ‌های عمومی با تحلیل زمین‌آماری معیارهای مکانمند مؤثر در تلفیق با عادات حمل‌و‌نقلی کارمندان ادارات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران (راه‌و‌ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران (راه‌و‌ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/road.2021.299786.1976

چکیده

تعیین محل‌های مناسب جهت ساخت پارکینگ‌های عمومی در طرح‌های بالادستی با در نظر گرفتن معیارهای مرتبط تأثیرگذار منجر به کاهش پارک حاشیه‌ای و متعاقباً کاهش ترافیک در محیط‌های شهری می‌گردد. در این پژوهش با طراحی یک فرم نظرسنجی و تکمیل آن توسط تعدادی از کارمندان ادارات مختلف به بررسی و تحلیل آماری عادات حمل‌ونقلی آنان و همچنین تعیین معیار میانگین فاصله پیاده‌روی قابل‌قبول در تلفیق با سایر معیارهای مکانمند جهت تعیین مکا‌ن‌های مناسب ساخت پارکینگ عمومی در شهر رشت پرداخته‌شده است. با توجه به اینکه 76 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقد بودند که عرضه‌ی پارکینگ اختصاصی برای آنان کافی نیست، ساخت پارکینگ عمومی جدید توجیه‌پذیر است. معیارهای مکانمند مورد تحلیل جهت مکان‌یابی در این تحقیق شامل فاصله از میادین و تقاطع‌ها، راه‌ها و توزیع مکانی پارکینگ‌های موجود، تراکم جمعیت، مراکز درمانی، ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و همچنین فاصله از مراکز جاذب سفر هستند. روش پیشنهادی تحقیق حاضر مبتنی بر ارزش‌گذاری پارامترهای مؤثر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در تلفیق باقابلیت مدل‌سازی و تحلیل مکانمند سیستم‌های اطلاعات مکانی است. طوریکه با هم‌پوشانی لایه‌های مکانی وزندهی‌شده ایجادشده، پارسل‌های مناسب جهت احداث پارکینگ در قالب‌های نقشه‌هایی مکانمند مشخص شد. در ادامه با تطبیق پهنه‌های خروجی با مطلوبیت بالا با وضعیت موجود شهر و طرح تفصیلی پیشنهادی شهرداری، ده موقعیت مکانی بهینه در شش محله‌ی ضیابری، منظریه، پیرسرا، چله خانه، بازار و باقرآباد طوریکه در نزدیکی معابر اصلی و مراکز اصلی جاذب سفر باشند گزینش گردید. در انتها با بازدید میدانی و بررسی جزئیات مکان‌های پیشنهادی، مطلوبیت روش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


-حمیدیان. م. و کرمانشاه.م.، (1394). "بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از شیوه سواری شخصی در سفرهای روزانه"، مهندسی حمل‌ونقل.
-عبداللهی.م. و پورمحمدی.م. و قربانی.ر.، (1396)، "مدل­یابی چشم‌انداز تغییر عادت‌های رفتاری کاربران وسایط نقلیه شخصی در استفاده از حمل‌ونقل عمومی (مطالعه موردی: تبریز)"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه‌ریزی - سکونتگاه‌های انسانی.
-قنبری. ا.، (1392)، "مکان‌یابی بهینه پارکینگ­های عمومی C.B.D شهرهای ایران (­نمونه موردی: مرکز تجاری- تاریخی شهر تبریز)"، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری.
-محمدی، ح. و قنبری، ش. و نوبخت حقیقی. م.، (1396)، "مکان‌یابی پارکینگ‌های طبقاتی در شهر رشت"، دو فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری.
-مردانی، ج. ت.، (1392)، "مکان‌یابی و مدیریت تقاضا پارکینگ در شهر رشت"، دانشگاه ارومیه.
-Araghi. M., (2009), "Assessment of modeling approaches in Transportation Master Plan",
Tehran Municipality Transport and Traffic Organization, Tehran, Iran.
-Curl, A. and Nelson, J. and Anable, J., (2014), "Same question, different answer: A comparison of GIS-based journey time accessibility with self-reported measures from the National Travel Survey in England", Computers, Environment and Urban Systems.
-Deng. H., (1999), "Multicriteria Analysis with Fuzzy pair wise Comparison", International journal of Approximate Reasoning.
-Eskandari, M. and Shahandeh Nookabadi, A., (2016), "Off-street parking facility location on urban transportation network considering multiple objectives: a case study of Isfahan (Iran)", Transport.
-Gantelet.E and Lefauconnier, A., (2006), "The time looking for a parking space: Startegies, Associated nuisances and stakes of parking management in France", Association for European Transport and contributors.
-Guo, Y. and Bhat, R., (2001), "Representation and analysis plan and data needs analysis for the activity-travel system".
-Guo, Z., and Wilson, M., (2011), "Assessing the cost of transfer inconvenience in public transport systems: a case study of the London Underground", Transport, pp.91-104.
-Habibian, M. and Kermanshah, M., (2011), "Exploring the role of transportation demand management policies’ interactions", Scientia Iranica Transactions A: Civil Engineering, pp.1037–1044.
-Kuo, M. and Liang, G. and Huang, W., (2006), "Extension of the Multicriteria Analysis with pair wise Comparison under a Fuzzy Environment", International journal of Approximate Reasoning.
-Lyons, G. and Chatterjee, K. and Marsden, G., (2000), "Transport Visions: Society and Lifestyles", Transportation Research Group University.
-Manessa, M. and Cirilloa, R. and Dugundjib, E., (2015), "Generalized behavioral framework for choice models of social influence: Behavioral and data concerns in travel behavior", Journal of Transport Geography.
-Mishra, S. and Welch, F. and Jha, K., (2012), "Performance indicators for public transit connectivity in multi-modal transportation networks", Transport, Res. Part A: Policy Practice 46 (7), pp.1066-1085.
-Neisani Samani, Z. and Karimi, M. and Alesheikh, A., (2018), "A Novel Approach to Site Selection: Collaborative Multi-Criteria Decision Making through Geo-Social Network (Case Study: Public Parking)", International Journal of Geo-Information.
-Roess, R. and Prassas, E. and McShane, W., (2015), "Chapter 13-parking, Traffic Engineering 4 edition."­
-"Special Report 209, ­(1994) ,"­Highway Capacity Manual, Washington DC: Transportation Research Board”.
-Steurer, N. and Bonilla, D., (2016), "Building sustainable transport futures for the Mexico City Metropolitan area", Transport Policy, pp.121–133.
-Van Exel., A. and Rietveld, P­., (2009), "Could you also have made this trip by another mode? An investigation of perceived travel possibilities of car and train travelers on the main travel corridors to the city of Amsterdam, The Netherlands", Transportation Research Part A, pp.374–385.
-Yu. S. (1969_2001), "A GP- AHP method for solving group decision-making fuzzy AHP problems", Computers and Operations Research.
-Yung, H. and Ssu., Y., (2015), "Perceived accessibility, mobility, and connectivity of public transportation systems", Transportation Research Part A, pp.384-403.