تدوین چک لیست بازرسی چشمی سریع پل‌ها برای ارزیابی ریسک‌های امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/road.2021.314358.1990

چکیده

تا کنون چک لیست‌های متعددی جهت بازرسی پل‌ها با کاربردهای مختلف ارائه شده است. اما تمرکز بخش‌های عمده‌ای از چک لیست‌های مذکور بر جمع‌آوری اطلاعات در خصوص آسیب پذیری لرزه‌ای و یا شناسایی انواع خرابی در پل‌ها بوده و نمی‌توانند جهت ارزیابی سریع ریسک‌های امنیتی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از مقاله حاضر تلاش برای تدوین چک لیست بازرسی چشمی جهت ارزیابی سریع امنیت پل‌ها می‌باشد. در طراحی این چک لیست سعی شده تا سوالات بصورت ساده و شفاف بیان شوند تا به راحتی و با داشتن اطلاعات عمومی از پل‌ها و بدون انجام تست‌های مخرب یا غیر مخرب بتوان پارامتر احتمال موفقیت در اجرای عملیات را (Psuc) که در ارزیابی آسیب پذیری پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد بصورت کمی محاسبه نمود. چک لیست این مقاله در سه بخش سوالات، جدول امتیاز دهی و راهنمای تصویری تدوین شده است. بخش سوالات به بررسی وضعیت امنیتی پل‌ها از دیدگاه معیارهای مرتبط با چهار گروه اقدامات بازدارنده (D1 : Deter)، تشخیصی (D2 : Detect)، محدود کننده (D3 : Deny)، تاخیری (D4 : Delay) می‌پردازند. در این چک لیست 6 سناریو تهدید انسان ساز رایج در پل‌ها شامل : انفجار با وسایل نقلیه از زمین، از آب، انفجار با وسایل دستی، آتش زدن، ضربه مستقیم با وسایل نقلیه زمینی و آبی مورد بررسی قرار گرفته است. چک لیست ارائه شده برای ارزیابی امنیت انواع پل‌های متداول با کاربرد حمل و نقل جاده ای اعم از درون و برون شهری از نوع دره‌ای و رودخانه‌ای قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-جغتایی، ع.ر.، (1391)، " نگهداری پل­ها بر اساس آشتو و سایر منابع "، دانشگاه صنعتی شریف.
-هوائی، غ.ر.، (1398)، " دستورالعمل طراحی ایمن پل‌ها: انجمن بزرگراه‌ها و حمل و نقل آمریکا (AASHTO)­"، جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر.
-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (1383)، " مشخصات فنی عمومی راهداری، (نشریه شماره 280) "، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (1390)، "­راهنمای بهسازی لرزه‌ای پل‌ها (نشریه شماره 511)­"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
-شهرداری تهران، (1389)،"دستورالعمل بازرسی سطح 1 پل­ها (ویرایش اول)"، شورای فنی شهرداری تهران، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.
-شهرداری تهران، (1389)،"­دستورالعمل بازرسی سطح 2 (چشمی) پلهای شهری (ویرایش دوم)"، شورای فنی شهرداری تهران، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.
-شهرداری تهران، (1389)،"­دستورالعمل بازدید پل‌ها"، شورای فنی شهرداری تهران، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران.
 
-Agency, U. S. F. E. M., (2009), “Handbook for Rapid Visual Screening of Buildings to Evaluate Terrorism Risks”, Federal Emergency Management Agency.
-Al Kazimi, A., & MacKenzie, C. A., (2016), “The economic costs of natural disasters, terrorist attacks, and other calamities: An analysis of economic models that quantify the losses caused by disruptions”, (Ed.), (Eds.). 2016 IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS).
-Bridge, B. R. P. o., Security, T., & America, U. S. o. (2003), “Recommendations for Bridge and Tunnel Security”.
-Brown, G. G., & Cox, J., Louis Anthony, (2011), “How probabilistic risk assessment can mislead terrorism risk analysts”, Risk Analysis: An International Journal, 31(2), pp.196-204.
-Cooper, J. D., Smith, M. C., & Ernst, S. L. blue ribbon panel recommendations for bridge and tunnel security.
-Council, N. R., (2010), “Review of the Department of Homeland Security's approach to risk analysis”, National Academies Press.
-Cox, J., Louis Anthony. (2008), “Some limitations of
“Risk= Threat× Vulnerability× Consequence” for risk analysis of terrorist attacks. Risk Analysis: An International Journal, 28(6), pp.1749-1761.
-Davis, C., Sammarco, E., & Williamson, E., (2017), “Bridge Security Design Manual.
-Decò, A., Bocchini, P., & Frangopol, D. M., (2013), “A probabilistic approach for the prediction of seismic resilience of bridges”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 42(10), pp.1469-1487.
-Deng, L., Wang, W., & Yu, Y., (2016), “State-of-the-art review on the causes and mechanisms of bridge collapse”, Journal of Performance of Constructed Facilities, 30(2), 04015005.
-Diaz, E. E. M., Moreno, F. N., & Mohammadi, J., (2009), “Investigation of common causes of bridge collapse in Colombia”, Practice Periodical on Structural Design and Construction, 14(4), pp.194-200.
-Dong, Y., & Frangopol, D. M., (2015), “Risk and resilience assessment of bridges under mainshock and aftershocks incorporating uncertainties”, Engineering Structures, 83, pp.198-208.
-Dong, Y., & Frangopol, D. M., (2016), “Probabilistic time-dependent multihazard life-cycle assessment and resilience of bridges considering climate change. Journal of Performance of Constructed Facilities, 30(5), 04016034.
-Duchaczek, A., & Skorupka, D., (2013), “Evaluation of probability of bridge damage as a result of terrorist attack. Archives of Civil Engineering”, 59(2),
pp.215-227.
-Duchaczek, A., & Skorupka, D., (2016), “A Risk Assessment Method of Bridge Facilities Damage in the Aspect of Potential Terrorist Attacks”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 60(2), pp.189-198.
-Duwadi, S. R., & Chase, S. B., (2006), “Multiyear plan for bridge and tunnel security research”, development, and deployment.
-Feng, Q., Cai, H., Chen, Z., Zhao, X., & Chen, Y., (2016), “Using game theory to optimize allocation of defensive resources to protect multiple chemical facilities in a city against terrorist attacks”, Journal of loss prevention in the process industries, 43, pp.614-628.
-Frangopol, D. M., Sause, R., & Kusko, C. S., (2010),
“Bridge maintenance, safety, management and life-cycle optimization.”, (Ed.),^(Eds.), Proceedings of the Fifth International IABMAS Conference, Philadelphia, USA.
-Garg, R. K., Chandra, S., & Kumar, A., (2020), “Analysis of bridge failures in India from 1977 to 2017”, Structure and Infrastructure Engineering, pp.1-18.
-Greenberg, M., Haas, C., Cox Jr, A., Lowrie, K., McComas, K., & North, W., (2012), “Ten most important accomplishments in risk analysis”, 1980–2010. Risk analysis, 32(5), pp.771.
-Guo, A., Liu, Z., Li, S., & Li, H., (2017), “Seismic performance assessment of highway bridge networks considering post-disaster traffic demand of a transportation system in emergency conditions”, Structure and Infrastructure Engineering, 13(12),
pp.1523-1537.
-Hinman, E., Arnold, C., Ettouney, M., Kennett, M., King, S., & Ryan, T., (2009), “Handbook for Rapid Visual Screening of Buildings to Evaluate Terrorism Risks”, The Federal Emergency Management Agency (FEMA), USA.
-Issa, L., (2008), “Development of an inspection checklist for risk assessment of bridges in New Jersey”, Rutgers University-Graduate School-New Brunswick.
-Jaeger, C. D., Duggan, R. A., & Paulus, W. K., (1998), “Risk analysis tools for force protection and infrastructure/asset protection”.
-Kaundinya, I., Krieger, J., Mayer, G., & Rothenpieler, S., (2014), “Security of road transport networks-Identifying and assessing critical road infrastructure”.
-Kbar, G., (2009), “Security risk analysis based on probability of system failure”, attacks and vulnerabilities. (Ed.),^(Eds.). 2009 IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications.
-Leung, M., Lambert, J. H., & Mosenthal, A., (2004),
“A risk based approach to setting priorities in protecting bridges against terrorist attacks”, Risk Analysis: An International Journal, 24(4), pp.963-984.
-Li, Y., Wang, T., Song, X., & Li, G., (2016), “Optimal resource allocation for anti-terrorism in protecting overpass bridge based on AHP risk assessment model”, KSCE Journal of Civil Engineering, 20(1), pp.309-322.
-Mackie, K. R., Kucukvar, M., Tatari, O., & Elgamal, A. (2016), “Sustainability metrics for performance-based seismic bridge response”, Journal of Structural Engineering, 142(8), C4015001.
-Merschman, E., Doustmohammadi, M., Salman, A. M., & Anderson, M., (2020), “Postdisaster Decision Framework for Bridge Repair Prioritization to Improve Road Network Resilience”, Transportation Research Record, 0361198120908870.
-Nassif, H., Issa, L., Najm, H., & Davis, J., (2006), “Simple bridge security inspection: final report”, September­.
-Qeshta, I., (2019), “Fragility and resilience of bridges subjected to extreme wave-induced forces”, Doctor, RMIT University, Melbourne.
-Ray, J. C., (2007), “Risk-based prioritization of terrorist threat mitigation measures on bridges”, Journal of Bridge Engineering, 12(2), pp.140-146.
-Richardson, H. W., Park, J., Moore II, J. E., & Pan, Q., (2014), “National economic impact analysis of terrorist attacks and natural disasters”, Edward Elgar Publishing.
-Rothenpieler, J. H. S., (2013), “Europeanising Transport Security: Policy and research recommendations for improving transport infrastructure security in Europe”, Infrastructure Risk and Resilience.
-Rowshan, S., & Simonetta, R. J., (2003), “Intrusion Detection for Public Transportation Facilities Handbook”.
-Rummel, T., Hyzak, M. D., & Ralls, M. L., (2002), “Transportation security activities in Texas”, (Ed.),^(Eds.), Vital Links in Securing Our Mobility. International Bridge Conference. 19th Annual IBCEngineers' Society of Western Pennsylvania.
-Smith, M., Rowshan, S., Krill Jr, S., Seplow, J., & Sauntry, W., (2002), “A Guide to Highway Vulnerability Assessment for Critical Asset Identification and Protection”.
-Valeo, M., Nassif, H., Issa, L., Capers Jr, H., & Ozbay, K., (2012), “Analytic hierarchy process to improve simple bridge security checklist”, Transportation Research Record, 2313(1), pp.201-207.
-Valeo, M. M., (2010), “Using the Analytic Hierarchy Process to improve the Rutgers simple bridge security checklist”, Rutgers University-Graduate School-New Brunswick].
-Venna, H. R., & Fricker, J. D., (2009), “Synthesis of best practices in transportation security”, Vol. I: Vulnerability assessment.
-Williamson, E. B., & Winget, D. G., (2005), “Risk management and design of critical bridges for terrorist attacks”, Journal of Bridge Engineering, 10(1), pp.96-106.
-Winget, D. G., Marchand, K. A., & Williamson, E. B., (2005), “Analysis and design of critical bridges subjected to blast loads”, Journal of Structural Engineering, 131(8), pp.1243-1255.