بررسی معیارهای سنجش حواس‌پرتی رانندگان براثر تابلوهای تبلیغاتی (مطالعه موردی: آزادراه تهران-کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/road.2021.314365.1991

چکیده

در جوامع پیشرفته تبلیغ و اطلاع‌رسانی به یکی از محورهای اصلی بازاریابی تبدیل‌شده است. نصب تابلوهای تبلیغاتی تجاری در حاشیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها یکی از شیوه‌های تبلیغات است و استفاده از آن‌ها هرروز رایج‌تر می‌شود. شاید دلیل عمده این باشد که تابلوها نسبت به سایر رسانه‌های تبلیغاتی قادر به جذب افراد بیش‌تر با هزینه کمتر به سمت خود هستند. آزادراه تهران-کرج از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی کشور است که بخش قابل‌توجهی عبور و مرور، از آن صورت می‌گیرد. با توجه به اهمیت بزرگراه تهران – کرج و همچنین افزایش ایمنی عبور و مرور در این بزرگراه، در این پژوهش به تعیین معیارهای سنجش حواس‌پرتی رانندگان براثر تابلوهای تبلیغاتی (مطالعه موردی: آزادراه تهران-کرج) پرداخته ‌شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 1200 نفر از استفاده‌کنندگان از بزرگراه تهران – کرج می‌باشد. بامطالعه پژوهش‌های پیشین در زمینه موضوع تحقیق و بررسی پرسشنامه‌ها و بررسی مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط، پرسشنامه پژوهش تهیه شد. در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از برنامه spss برابر 0.783 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در مطالعه حاضر تکنیک استفاده‌شده روش تحلیل رگرسیونی چندمتغیره سلسله مراتبی (HMR) بود.با توجه به نتایج رفتار رانندگان، هنگامی گه در معرض و گذر از تابلوهای تبلیغاتی قرار می‌گیرند، تغییر کرده و پرخطر می‌شود. تابلوهای تبلیغاتی به‌طور اساسی تأثیری منفی بر روی ایمنی مسیر و افزایش احتمال تصادف دارند. مهم ترین عامل در بروز حواس پرتی زمان عبور از آزاد راه می باشد

کلیدواژه‌ها


-"آمار متوفیات و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی"، (1391)، سازمان پزشکی قانونی کشور.
-اکبری، ر.ا. طالبی، س. و خوش‌نشان، م. (1394)، "بررسی تأثیر راه و محیط بر رانندگی با حواس‌پرت از طریق یک ارزیابی کاربردی (تحلیل موردی: منطقه 21 راهور تهران بزرگ)"، چهاردهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل ترافیک.
-انگیزه، ق. و ایزدی، ا. (1395)، "ارزیابی شاخص‌های ایمنی جایگزین و انتخاب مناسب‌ترین شاخص برای سیستم‌های هشدار­دهی درون خودرویی"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
-حسن‌پور، ش. و جاپلقی، د.، (1395)، "تأثیر تابلوهای تبلیغاتی بر ایمنی جاده‌ها"، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، دانشگاه تهران.
-شمسی، ح. و ملک­زاد، م.، (1395)، "کاهش تصادفات و تلفات جاده‌های با رویکرد بر کاهش خطاهای انسانی"، دومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری، استانبول- کشور ترکیه، موسسه فراز اندیشان دانش بین الملل.
- رسولی، ر. شکیبایی فر، د. شفیع‌زاده گروسی، ر.،"تأثیر عوامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی"، مطالعات پژوهشی راهور،  بهار  شماره12.
-علی پور، ب. علی­پور، ا. و رئیس المحدثین، س.، (­۱۳۹۲)، "بررسی تأثیر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها در میزان عملکرد رانندگان مورد مطالعاتی: بزرگراه آسیایی مشهد، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری"، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
-ماهپور، ع.ر. ضیاء خدادادیان، ا.ح. و محمد­زاده مقدم، ا.، (1394)، "استفاده از مدل لوجیت چندگانه در بررسی تأثیر عوامل حواس‌پرتی رانندگان در بروز تصادفات درون‌شهری به‌منظور تعیین میزان تأثیر تبلیغات در بین این عوامل (مطالعه موردی مشهد)"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل ترافیک.
-مهدی­زاده نادری، ش. و اسماعیلی، ع.ر.، (1391)­، "تأثیر رنگ تابلوهای تبلیغاتی بر عملکرد رانندگان و ایمنی"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
-ناصری علوی, م.پ. علوانی، ا. اکبری­نیا، ف. و عبدی، ع.، (1395)­، "ارزیابی نقش تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای در حواس‌پرتی رانندگان، دومین کنفرانس بین­المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی عمران"، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
-Andreasen, D.C., (1985), “Technical Note No. 1: Traffic Accidents and advertisin signs”, Australian Road Research Board, 15(2), pp.103-105.
-Crundall, D. Van Loon, E. & Underwood, G., (2006), “Attraction and Distraction of Attention with Roadside Advertisements”, In: Accident Analysis and Prevention, Vol. 38, nr. 4, pp. 677-671.
-Daniel Belyusar, Bryan Reimer, Bruce Mehler, Joseph F. Coughlin, (2016), “A field study on the effects of digital billboards on glance behavior during highway driving”, Accident Analysis & PreventionVol. 88, March, pp. 88–96.
-Hughes, P., & Cole, B., (1986), “What attracts attention when driving? Ergonomics”, 29, pp.377-391.
-Kristie L. Young, Amanda N. Stephens, David B. Logan, Michael G. Lenn., (2017), “Investigating the impact of static roadside advertising on drivers' situation awareness”, Applied Ergonomics 60, pp.136-145.
-Smiley A, Smahel T, Eizenman M., (2004), “The impact of video advertising on driver fixation patterns”, Transp Res Rec. 1899, pp.76–83.
-Smiley, A., Persaud, B., Bahar, G., Mollett, C, Lyon, C. & Smahel, T., (2005), “Traffic safety evaluation of video advertising signs”, Paper presented at the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB, Washington, D.C., 13-9. National Research Council NRC, Transportation Research Board TRB/National Academy Press, Washington D.C.
-Stutts JC, Reinfurt DW, Staplin L, Rodgman EA., (2001), “The Role of Driver Distraction in Traffic Crashes”, Washington, D.C.: AAA Foundation for Traffic Safety.