شمع پیچی و کاربرد آن در بهسازی خاک بستر راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک/دانشکده عمران/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی/ تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

10.22034/road.2021.302134.1979

چکیده

این مقاله به معرفی و کاربرد شمع پیچی در صنعت راهسازی می‌پردازد. با عنایت بر گسترش مداوم نیاز کشور به انواع مهارها و گروه شمع‌ها در صنعت ساختمان و سایر صنایع از قبیل راهسازی برق، مخابرات و... استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و مدرن در این زمینه، اهمیت بسزائی دارند. این نکته حائز اهمیت است که طبق مطالعات انجام شده، در زمین های سست و غیر متراکم درصد بالایی از هزینه‌های اجرائی صرف احداث فوندانسیون می شود. بنابراین استفاده از فوندانسیون هایی که سرعت احداث بالاتری دارند، همچنین از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند و جهت انواع گروه های خاک، سازگاری با محیط زیست، عدم تغییر بیش از اندازه لایه های خاک، شرایط اجرایی آسان و عدم نیاز به نیروی متخصص، مناسب است، توصیه می گردد. با توجه به تکنولوژی ساده و اجرای سریع این نوع شمع در همه شرایط آب و هوایی و منطقه ای و همچنین هزینه اجرای پایین تر نسبت به سایر روش های مشابه، کاربرد این نوع از شمع در خاک بستر راهسازی بسیار مفید میتواند واقع شود

کلیدواژه‌ها


-A. Eslami., (2009), "Foundation Engineering", Design and Implementation.
 
-A. Sprince, L. Pakrastinsh, (2010), “Helical Pile Behaviour and Load Transfer Mechanism in Different Soils, in: Modern Building Materials, Structures and Techniques.”
 
-A, Perko H., (2009), “A Practical Guide to Design and Installation”.
 
-Adresi, Mostafa, Mostafa Vamegh, and Mehdi Ebrahimzadeh Shiraz, (2021), “Evaluation of Durability Properties of Cement Stabilized Base Mixtures Contains Different Amounts of RAP during Wet and Dry Cycles (In Persian)”, Journal of Civil and Environmental Engineering 51(4).
 
-D.J.Y. Zhang, (1999), "Predicting Capacity of Helical Screw Piles in Alberta Soils".
 
-Feltcher. (2022), “Screw Pile System.” The Fletcher Construction Company. https://www.piletech.co.nz/Screwpiles.php#:~:text=Screw piles are a type,screw is wound into wood.&text=The piles are made of,more helices attached to them.
 
 
 
 
 
 
 
-J. Khazaei, A. Eslami, A. Karimi, M. Zarabi. 2014. “The First National Conference on Soil Mechanics and Geotechnics, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran.”
 
-Kasebzadeh, Keykhosro, Jalal Mahmodi Ardakani, and Ahmadreza Torani. 2013. “Screw Pile, a New Way of Looking Deep Foundation(In Persian).” In The First National Conference on Geotechnical Engineering in Iran, Ardabil. Iran, 18.
 
-Merizi, Matin Mahmodi, and Mohammademad Jalalimoghadam, (2016), "Mechanical Soil Restraints from Design to Execution(In Persian)", Tehran.
 
-Mohajerani, Abbas, Dusan Bosnjak, and Damon Bromwich, (2016), “Analysis and Design Methods of Screw Piles: A Review.” Soils and Foundations 56(1), pp.115–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.sandf.2016.01.009.
 
-Mostafa Adresi, (2021), “Economic and Durability Optimization of Asphalt Pavement with Cement Stabilized Base Mixtures Ardakan- Naeen Study”, Ferdoesi Civil Engineering 34(2), pp.17–34.
 
-Mostafa Adresi, Abolfazl Hasani, and Maryam Zini., (2017), “Determining the Appropriate Mixing Plan of Cement-Stabilized Base Mixtures Containing Large Amounts of Asphalt Chips(In Persian).” Transportation infrastructure engineering (9), pp.53–67.
 
-Rahnavard, Alireza, and Azade Godarzi. (2014), “Feasibility Study of Using Screw Piles in the Foundations of Transmission Line Towers(In Persian)”, In Twenty-Ninth International Conference on Electricity, Tehran.