فرموله سازی استاندارد داده‌های اینترلاگینگ به روش RailML مطالعه موردی ایستگاه زواره محور تهران- بافق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/road.2023.142719

چکیده

در صنعت ریلی به منظور کاهش هزینه‌های مهندسی سیستم های اینترلاکینگ نیاز به ساده سازی تبادل اطلاعات فنی بین سهامداران وجود دارد. RailML یک ابزار IT متن باز است که هدف آن استاندارد سازی تبادل داده‌ها در فرآیندهای ریلی مختلف است.. فقدان استاندارد‌هایی برای ساختارها و پروتکل‌های داده‌ها نیاز به طراحی و نگهداری چندین واسط بین برنامه های کاربردی را ایجاد می‌کند. این رویکرد ناکارآمد، زمان بر و هزینه بر است. الزامات مختلف و نواحی جدید اینترلاکینگ مانع اتوماسیون کامل زنجیره طراحی مهندسی می‌شود. RailML بر اساس زبان نشانه گذاری قابل توسعه است و از طرح XML برای تعریف ساختار تبادل داده جدید برای تعامل داده‌ها میان برنامه‌های کاربردی راه آهن استفاده می‌کند. در این مقاله از زبان نشانه گذاری استاندارد RailML به عنوان اساس و فرمت تبادل برای فرموله سازی مسیرهای ایمن ایستگاه زواره محور تهران – بافق استفاده شده است. که از فرموله سازی مسیرهای ایمن آن در طراحی و تست می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 -­B. Luteberget and C. Johansen, (2017), “Efficient verification of railway infrastructure designs against standard regulations,” Form, Methods Syst. Des., No. 1.
 
-­B. Luteberget, C. Johansen, and M. Steffen, (2016), “Rule-based Consistency Checking of Railway Infrastructure Designs”, January.
-­C. Republic, “traffic management system in terms of data 2­”, Architecture of Management Process,” pp. 26–28.
 
-­D. Zentrum, (2016), “AIM Data Services,”
Vol. 73, pp. 1–9.
-F.­, Verkehrswissenschaften, F. List, M. Lehmann, T. Albrecht, and T. K. A. De, (2008).
 
-­G. Geng and L. X. Li, (2001), “Scheduling railway freight cars,” vol. 14, pp. 289–297.
 
-­­H. I. N. Radom, (2017), “Transport System Telematics Rail Topo Model and RailML,  data exchange standards in railway sector,” Vol. 10, pp. 10–15.
 
-­­H. Stadtler, (2005), “Supply chain management and advanced planning basics­, overview and challenges,” Vol. 163, pp. 575–588.
 
-­K. Gerlach and M. Meyer, (2009), “A Precise Digital Map for GALILEO-Based Train Positioning Systems,” pp. 343–347.
 
 
-­M. Banci and A. Fantechi, (2005), “Geographical Versus Functional Modelling by Statecharts of Interlocking Systems,” Vol. 133,
pp. 3–19.
 
-­P. K. Arjun, M. Mythily, and M. L. Valarmathi, (2013), “Development of a Secure XML Data Warehouse : A Practical Approach”, Vol. 3, No. 12, pp. 1–5.
 
-S. E. Step-by-step, R. History, and C. Rahmig, (2017), “RailML v3 Tutorial Simple Example Step-by-Step”, pp. 1–37.
-­­T. Stein, (2012), “INESS System Design
(­EURDI­),” No. March, pp. 1–74.
 
-­T. Report, M. Til, and M. Bosschaart, (2013), “Lean Engineering Design of Rail Interlocking Systems with RailML”.