بررسی تأثیر افزودنی پلیمر بر اصلاح قیر در مخلوط‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان، دانشکده فنی‌ومهندسی، گروه مهندسی عمران، همدان،‌ ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد،‌ گروه عمران- راه و ترابری، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان، همدان،‌ ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،‌ گروه عمران-راه و ترابری، موسسه آموزش عالی عمران توسعه همدان، همدان،‌ ایران

10.22034/road.2022.315200.1997

چکیده

در سالهای اخیر برای تولید مخلوطهای آسفالتی با مقاومت بهتر در برابر شیارشدگی، ترکهای خستگی و ترکهای حرارتی از قیرهای اصلاح شده با پلیمر استفاده شده است. پژوهشهای انجام شده در دهه‌های اخیر نشان داده که استفاده از پلیمر ها در مخلوطهای آسفالتی سبب بهبود خصوصیات آنها و به تاخیر انداختن خرابی‌ها در روسازی می‌شود. نقش مهم کیفیت روسازی بر ایمنی و راحتی استفاده کنندگان از مسیر و همچنین کاهش هزینه‌های دوره بهره‌برداری، پژوهشگران حوزه روسازی آسفالتی را بر آن داشته است تا با تولید آسفالت اصلاح شده نسبت به افزایش مقاومت و دوام آن در برابر بارهای ترافیکی و شرایط گوناگون آب و هوایی اقدام کنند. نواقص و ضعف-های مربوط به قیرهای خالص تولید شده در پالایشگاه‌ها، منجر به بروز خرابی‌های زود هنگام در روسازی‌های آسفالتی میشود. از مواد افزودنی متنوعی در اصلاح رفتار قیر استفاده شده است که از جمله آنها انواع پلیمرها هستند. . قیر یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی است.. افزودنی‌های پلیمری به عنوان اصلاح کننده خصوصیات قیر و نهایتا مخلوط آسفالتی با تجربیات موفقی همراه بوده است و عملکرد اساسی آنها متاثر از خواص فیزیکی، شیمیایی و رئولوژیک قیر است.

کلیدواژه‌ها


- حامدی، غ.، (1397)، "بررسی تأثیر اصلاح قیر با پلیمر  SBR بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 50، شماره 5، ص.876-865.
-زیاری، ح. ابطحی، م. و خوراسگانی، الف.، (1387)، "معرفی انواع اصلاح کننده­های قیر"، چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران.
-صدرالدینی مهرجردی، م. یوسفی، ع. و کاووسی، الف.، (1381)،"بهبود خواص قیر با مواد پلیمری"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، شماره 2، دوره 15.
-عامری، م. و وامق­، م.، (1398)، "بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط­های آسفالتی متخلخل"، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 16، شماره 4،
ص. 178-165.
 -عامری، م. وامق، م. چاوشیان، ف. و میرایی مقدم، م.، (1397)، "بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط­های آسفالتی"، نشریه مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، دوره 4، شماره 3، ص. 14-1.
-کی منش، م. و شاکر، س.، (1394)، "کتاب تکنولوژی و مواد روسازی"، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
-Ameri, M. and Vameght M., (2018), "Rutting performance of road pavement asphalt binders modified by polymers", Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Construction Materials, pp.1–19.
-Gama, D. A., Rosa, J. M., De Melo, T. J. A., & Rodrigues, J. K. G., (2016), "Rheological studies of asphalt modified with elastomeric polymer", Construction and Building Materials, 106, pp.290–295.
-Lewandowski, L. H., (1994), "Polymer Modification of Paving Asphalt Binders", Rubber Chemistry and Technology, 67(3), pp.447–480. Doi.org/10.5254/1.3538685.
-Robinson, H., )2005(, “Polymers in asphalt”, iSmithers Rapra Publishing, pp.128.
-Rossmann, S., )2007(, “Technical guideline: The use of modified binders in road construction”, Pretoria, Asphalt Academy, Second Edition.
-Wang, S., Zhang, Y., )­2013(, “SBS/carbon black compounds give asphalts with improved high-temperature storage stability”, Polym. Composites, 11(6), pp. 477-485.