بررسی نقش فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان خطوط هوایی ماهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/road.2022.315309.1998

چکیده

در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت‌ها در جستجوی روش‌های جدیدی برای آگاه ساختن مردم از محصولات و بهبود برند خود هستند. یکی از این روش‌ها رسانه‌های اجتماعی است که تحول بزرگی در حوزه‌ی کسب و کار و بازاریابی اینترنتی ایجاد کرده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان در خطوط هوایی ماهان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان خطوط هوایی ماهان در فرودگاه بین‌الملی بندرعباس است. روش نمونه‌گیری بر اساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده برابر کل گویه‌های پرسشنامه است. بنابراین تعداد نمونه 385 نفر مشخص شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌هایی که بین 385 نفر از مشتریان خطوط هوایی ماهان در فرودگاه بندرعباس توزیع شده بود انجام شد، کل 385 پرسشنامه برگشت داده شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم spss و جهت انجام روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار smart PLS نسخه 3 استفاده گردیده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر آگاهی برند، شهرت برند، وفاداری برند، تداعی برند و کیفیت ادارک شده به عنوان مؤلفه‌های ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر واکنش مشتری تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته و در آخر هم ارزش ویژه برند بر واکنش مشتری تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.

کلیدواژه‌ها


-احمدی، ح.، (1394)،"­تاثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-افتاده، ج.، (1389)، "رسانش‌های اجتماعی و کتاب بازگشت عمـوم و بـاز نشـر کتـاب"،  فصلنامه کتاب مهر.
-امینی، س.م. و مهرمنش، ح.، (1395)، "بررسی تاثیر بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر وفاداری مصرف کننده به برند (مطالعه موردی: جاذبه‌های گردشگری کیش)"، ششمین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران.
-حمیدنیا، ا. و شکرچی­زاده، ا.ر.، (1396)، "رفتار مصرف کننده، ارزش ویژه برند و بازاریابی مبتنی بر رسانه­های اجتماعی در بازارکالاهای لوکس- (مروری بر مدل‌های مربوطه)، دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز.
-خانلری، دعایی اسکویی، م.ا.، (1394)، "عوامل موثر
بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه"، مدیریت بازرگانی، 7 (2)، ص. 407-426.‎
-خیری، ب. و صالحی تبریز، ط.، (1395)،" تاثیر ارتباطات برند بر ارزش ویژه برند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سنتی"، دومین همایش بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه.
-درزیان عزیزی، ع. رحیمی، ف. و اسداللهی دهکردی، ا.، (1394)، "تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر خلق ارزش ویژة برند (مورد مطالعه: برند لوازم خانگی سامسونگ)"، مدیریت بازرگانی، دورة 7،  شمارة 3، پاییز.
-رحمان‌زاده، م.، (1389)، "کارکرد شبکه­های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن"،  مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 1(1)، ص. 49-78.‎
-رضایی، ف. و آقایی، ت. و شعبان زاده، م.، (1396)، "بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند در مشتریان مطالعه موردی: فروشگاه­های لوازم دیجیتالی تهران"، همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، تهران.
-زارعی، س.ا.، (1391)، "بررسی تأثیر متغیرهای بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند بر ترجیح و قصد خرید از یک نام تجاری (مورد مطالعه: نام‌های تجاری عمده در صنعت مواد غذایی ایران)"، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-فخاری، م.، شیدا، م.، همتی، م.، (1393)،" بررسی نقش فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر تصمیم خرید از طریق ایجاد ارزش ویژه برند"، اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی .ص. 17-1.
- خالقی، ع. معینی، ح. و جامی پور، م.، (1398)، "شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی"، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره 1، شماره 32.
-احمدوند، ف. سرداری، ا.، (1393)، "بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان"، نشریه علمی راهبردهای بازرگانی"، 11(4)، ص. 78-63.
-صابری، ح. و محرر، ز.، (1395)، "بررسی اثر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت­های بیمه در شهر تهران)"، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21. دوره 2.
-وظیفه دوست، م.، و اسکندرنیا، د.، (1390)، "بررسی ادراک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه­های
به هنگام، آینده پژوهی مدیریت، 23، ص.42-27.
-میرزایی ورزنه، س. شهیدی کاویانی، ا. جعفرزاده ا.، (1397)، "بررسی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تبلیغات دهان به دهان در شبکه­های اجتماعی، کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار. دوره 1.
-بیرجندی، غ. و حقیقی، ع.ا.، (1398)، "تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10(37)، ص. 176-161.
-Agichtein, E., Castillo, C. Donato, Gionis, D., (2008), “Finding high-quality content in social media, In: WSDM '08 Proceedings of the 2008 International Conference on Web Search and Data Mining”, pp. 183–194.
-Amine, A., (1998), “Consumers' true brand loyalty: the central role of commitment. J. Strategic Mark”, 6 (4), pp.305–319.
-Bickart, B., Schindler, R.M., (2001), “Internet forums as influential sources of consumer information”, J. Interact. Mark, 15 (3), pp.31–40.
-Bilgin, Y., (2018), “The effect of social media marketing activities on brand awareness, brand image and brand loyalty”, Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), pp.128-148.
-Bolton, R.N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Komarova Loureiro, Y., (2013), “Understanding generation Y and their use of social media: a review and research agenda”, J. Serv. Manag., 24, pp.245–267.
-Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R., (2015), “The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees”, Tourism management, 47, pp.68-76.
-Jung, S.T., (1994), “Marketing Management”, Bobmunsa, Seoul.
-Kang, M.J., (2005), “A Study on the Effect of Features of Brand Community Using Oneperson Media on Consumers”, Master’s dissertation. Seoul National University.
-Kang, Y.S., (2001), “Social Leadership, Midasbooks, Seoul.
Keller, K.L., (2003), “Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity”, second ed.s. Pearson Education Inc, NJ.
-Kelly, L., Kerr, G., Drennan, J., (2010), “Avoidance of advertising in social networking sites: the teenage perspective”,
J. Interact. Advert. 10 (2), pp.16–27.
-Kim, A.J., Ko, E., (2012), “Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. J. Bus. Res.”, 65 (10), pp.1480–1486.
-Loncaric, D., Ribaric, I., & Farkas, V., (2016), “The role of electronic word-of-mouth in the tourism market”, In Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija, Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Industry, pp. 188.
-Martin, K., Todorov, I., (2010), “How will digital platforms be harnessed in 2010, and how will they change the way people interact with brands? J. Interact. Advert., 10 (2), pp.61–66.
-Muntinga, D.G., Moorman, M., Smit, E.G., (2011), “Introducing COBRAs: exploring motivations for brand-related social media use, Int. J. Advert”, 30 (1), pp.13–46.
-Rosen, L.D., Whaling, K., Carrier, L.M., Cheever, N.A., Rokkum, J., (2013), “The media and technology usage and attitudes scale: an empirical investigation, Comput. Hum. Behav”, 29, pp.2501–2511.
-Sano, K., (2015), “An empirical study the effect of social media marketing activities upon customer satisfaction”, positive
word-of-mouth and commitment in indemnity insurance service, in Proceedings International Marketing Trends Conference.
-Seo, E. J., & Park, J. W., (2018), “A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry”, Journal of Air Transport Management, 66, pp.36-41.
-Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V., (2004), “A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling”, In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, Vol. 1, No. 2, pp. 739-742.
-Sharma S. and Verma H. V., (2018), “Social Media Marketing: Evolution and Change, Springer, Singapore”.
-Chung, Q.H.; Andreev, P.; Benyoucef, M.; Duane, A. O. and Rilly, P., (2017), “Managing an organizations social media presence: An empirical stages of growth model”, International Journal of Information Management, 37, pp.1405- 1417.
-Aaker, D. A., Jacobson, R., (2001), “The value relevance of brand attitude in high-technology markets, in Journal of Marketing Research”, Vol. 2, pp. 485-501.
 -Xie, L, S., Peng, J, M., Huan, T, C., (2014), “Crafting and testing a central precept in service-dominant logic: Hotel employees’ brand-citizenship behavior and customers’ brand trust”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 42, pp. 1–8.
-Hellier, P.K., Geursen, G.M., Carr, R.A.,
& Richard, J.A., (2003), “Customer repurchase intention: a general structural equation model”, European Journal of Marketing, 37 (11/12), pp.1762-1800.
-Lee, J.S., & Back, K.J., (2009), “Reexamination of attendee-based brand equity”, Tourism Management, 15, pp.1-7.