ارائه الگویی جهت ارزیابی و انتخاب شبکه تأمین پایدار در صنعت حمل و نقل ریلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/road.2022.315315.1999

چکیده

انتخاب شبکه تأمین از عوامل تاثیر‌گذار در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تجاری می‌باشد. همچنین انتخاب شبکه تأمین‌کننده سبز، چابک و پایدار یک تصمیم استراتژیک به منظور رقابت بیشتر در بازار جهانی امروز به حساب می‌آید. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که شرکت‌ها به دنبال بازار جدید و در نتیجه تأمین‌کنندگان جدید باشند. این تحقیق درباره شناسایی، رتبه‌بندی و ارائه الگویی جهت ارزیابی و انتخاب شبکه تأمین سبز، چابک و پایدار در صنعت حمل و نقل ریلی انجام شد. این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه‌ای می‌باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، جستجو در سایت‌های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود شاخص‌های انتخاب شبکه تأمین کننده سبز، چابک و پایدار جمع‌آوری شده است. سپس سؤالات پرسشنامه‌ی تحقیق براساس این شاخص‌ها تدوین گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و آماری همه شاخص‌ها براساس اهمیت رتبه‌بندی گردیدند و اهمیت هر یک از شاخص‌ها مشخص گردید. در این پژوهش برای شناسایی مؤلفه‌ها از تکنیک دلفی فازی و برای تعیین اهمیت شاخص‌ها از روش CRITIC استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های توانایی رقابت و موقعیت در صنعت در بین رقبا، عملکرد مالی، تکنولوژی اطلاعات و نوآوری سیستم، انعطاف‌پذیری سازمانی برای تطبیق شرایط متغیر با زمان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها