ارائه یک الگو جهت عارضــه‌یابی اجرای مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گسترش عملکرد (مورد: شرکت حمل و نقل ریلی سیمرغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

3 دانشگاه زاهدان

10.22034/road.2022.319629.2007

چکیده

صنعت حمل‌و‌نقل ریلی در صورتی می‌تواند از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد که به کیفیت خدمات خود و رضایت مسافران بیشتر توجه داشته باشد. علیرغم اهمیت ارزیابی عملکرد در رشد و توسعه این سازمان ها مطالعات در این زمینه محدود بوده است. بنابراین در این مطالعه رویکردی برای ارزیابی کمی خدمات کیفی قطارهای مسافری در یک مسیر پر‌تردد از نگاه مسافران و مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاده شده است. بدین‌منظور ابتدا شاخص‌های ارزیابی قطارها با مطالعه ادبیات موضوع استخراج شد و سپس مهمترین آن‌ها بر اساس نظرات خبرگان حوزه حمل‌و‌نقل ریلی شناسایی گردید. سطح مطلوبیت و رضایت‌مندی هر یک از شاخص‌ها برای 16 نوع قطار مسافری اکتساب شد. سپس برای تعیین کارایی قطارهای مسافری بر اساس کیفیت خدمات آن‌ها الگوهای خروجی‌ محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاسCCR)) و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر(BCC) مورد استفاده قرار گرفته است. در انتها با توجه به محدودیتهای صنعت حمل و نقل ریلی مدل ریاضی جهت استفاده از بهترین ترکیب قطارها در بازه زمانی مورد بررسی، با فرض BCC برای رسیدن به بیشترین سودآوری با در نظر گرفتن کارایی قطارها پیشنهاد شد. نتایج نشان می‌دهد که با فرض BCC قطارهای صبا(عادی)، صبا(تندرو)، نور، زندگی، پرستو، فدک، پردیس، خلیج فارس از بیشترین کارایی از نگاه مسافران برخوردارند و صنعت حمل و نقل ریلی می تواند برای به حداکثر رساندن سودآوری از نتایج به دست آمده از مدل ریاضی برای بهترین ترکیب استفاده از قطارها بهره برد.

کلیدواژه‌ها