تاثیر ژئوسنتتیک بر عملکرد ژئوتکنیکی خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2022.323429.2015

چکیده

امروزه استفاده از مواد نوین جهت بهبود ظرفیت باربری خاک کاربرد فراوانی دارد. نوعی از مصالح جدید مورد استفاده در این زمینه ژئوسینتتیک ها هستند.در بسیاری از مواقع راهکارهای رایج در مهندسی ژئوتکنیک برای بهبود ظرفیت و خواص خاک کارایی نداشته همچنین نیاز به استفاده از مصالحی با دسترسی آسانتر، هزینه ی کمتر و عملکرد بهتر می باشد.هدف از این تحقیق بررسی اثر انواع ژئوسنتتیک ها همچنین کاربرد و نحوه ی استفاده ی بهینه از این مواد نوین در مهندسی ژئوتکنیک در پروژه های مختلف از قبیل فونداسیون ها، استخرها، خاکریزها، کوله ی پل ها و راهها می باشد. در این تحقیق سعی شده تا با مرور مطالعات گذشته بر روی ژئوسنتتیک ها اعم از مطالعات عددی، آزمایشگاهی و عددی به جمع بندی کلی درباره ی فواید و کاربردهای این مواد در مهندسی عمران و جاده بپردازد.. نتایج تحقیقات نشان می دهد که ژئوسنتتیک ها در افزایش ظرفیت باربری و بهبود خواص مقاومتی خاک کاربرد فراوانی داشته و همچنین از لحظ اقتصادی توجیه بیشتری نسبت به روش های دیگر بهسازی خاک دارد.

کلیدواژه‌ها


- اشکان، ف.، (1396)، "­اندازه­گیری تغییر شکل خاک ماسه­­های سست مسلح شده با ژئوسنتتیک­ها با استفاده از مدلسازی فیزیکی و عددی"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 19، شماره71، ص.82-67.
- توفیق آذری، و دبیری، ر.، (1397)، "تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک­های ماسه­ای"، فصلنامه علمی- تخصصی، رویکردهای نوین در مهندسی عمران، دوره دوم، شماره4، ص.93-83.
- جباری­، س.، ا.، ح. و حداد ،ع.، ا.، (1398)، "کاهش فشار تورمی وارد بر لوله­های انعطاف­پذیر مدفون در خاک منبسط شونده با استفاده از ژئوفوم"، مجله علمی پژوهشی، مهندسی عمران مدرس، دوره نوزدهم، شماره 3.
- حسینپور سنبلی، س. و ملکی، ا.، (1394)، "­بررسی تغییرا­ت تنش­های موثر در خاک مسلح شده به وسیله لایه­های ژئوگریدی"، چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه­های نوین
در مهندسی عمران.
- سهرابی، ن. و هاتف، ن.، (1393)، "تعیین ضخامت بهینه­ی لایه­ی خاک درشت دانه­ی محصور کننده­ی ژئوگرید و
مهار-شبکه در خاک چسبنده"، مهندسی عمران شریف، دوره­ی 2-30­، شماره­ی1/1، ص.98-89.
- میرمحمدحسینی، س.م. و صادقی فرد، ش.، (1389)، "بررسی رفتار شالوده­های تقویت شده با ژئوگرید تحت اثر بارهی سیکلی افقی"، امیر کبیر، مهندسی عمران، سال 42، شماره 1.
- شریف­پور، ک. و صبا،ح. ر.، (1392)، "­بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه­ای مسلح شده"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی،30 مهر و 1 آبان ماه.
- شفا­بخش، غ.ع، حداد، ع.، اکبری، م. و گواشیری، ز.، (1387)، "امکان سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان"، پژوهشنامه حمل ونقل، سال پنجم، شماره اول، بهار، ص.60-49.
- شقاقی، ط. و مقدس تفرشی، س. ن، (1394)، "بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی واقع بر بستر مسلح با ژئوسل"، مهندسی عمران شریف، دوره 2-31 شماره 1/3 ص.78-63.
- شوشپاشا، ع.­، بخشی، م.، امیری، ا. و ملاعباسی، ح.، (1392)،
" بررسی رفتار پی­ها واقع بر خاکریز ماسه­ی مسلح به ژئوسنتتیک
 بر بستر رس نرم تحت بار استاتیکی"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، 30 مهر و 1 آبان ماه.
- طباطبایی عقدا، س. ط. قنبری، ع. و توکلی مهرجردی، غ.، (1397)، "بررسی آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی"، نشریۀ زمین شناسی مهندسی، جلد سیزدهم، شمارۀ 2، تابستان.
- عبدی م. ر.، میرزائی فر، ح.، رفیعینیا، م. و ملک زاده، ح­.، (1394)، " تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده
از ژئوگرید"، پژوهش­های تجربی در مهندسی عمران، جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، ص. 72-63.
- عبدی، م. ر. و ارجمند، م. ع.، (1389)، "­امکان سنجی بهبود اندرکنش خاک رس– ژئوگرید با به کارگیری لایه­های نازک ماسه­ای­"، نشریه مهندسی عمران، سال بیست و یکم، شماره دو.
- کوزه­گران، س. و علیایی، م.، (1395)، "تحلیل عددی بستر ماسه­ای پی­های مسلح به ژئوسل و مقایسه­ی کارایی سیستم های تسلیح ژئوسنتتیک سلولی و صفحه­ای"، مهندسی عمران شریف، (پاییز 1395) دوره­ی 2-32، شماره­ی 1/3، ص.11-3.
- لکی روحانی، ع. و عباسیان، م.، (1397)، "­بررسی رفتار فصل مشترک خاک-ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم، با تاکید بر اندازه ابعاد چشمه­های ژئوگرید و تراکم نسبی"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 50­­، شماره 5، ص.960-949.
- محمدی، م. ر. میرمحمد­حسینی، س. م. و کارگر، م.، (1396)، "بررسی رفتار سیکلی پی­های نواری در ماسه­های تقویت شده با ژئوسل و خرده لاستیک"، مهندسی عمران شریف، دوره 2-33 شماره 1/4، ص.59-49.
- موحدان، م.، (1391)، "ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبر این جهت پوشش مخازن آب"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد13، شماره3، ص.28-15.
- مهدی­پور، ب.، نادی، ب.، هاشم الحسین، ح. و میرمحمد صادقی، م.، (2020)، "بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیر اشباع"، جلد 5، شماره 2، ص.137-151.
 - مهدی­پور، ب. نادی، ب. هاشم الحسین، ح. و میرمحمد صادقی، م.، (2021)، "مطالعه آزمایشگاهی رفتار شیروانی مسلح شده در شرایط غیر اشباع"، جلد 5، شماره 2، ص.37-25.
 - میرحاجی، و. جعفریان،ی، بازیار، م.، ح. و جعفری، م. ک.، (1398)، "مدلسازی میز لرزه برای جداسازی لرزه­ای مدفن
زباله­های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمین(مطالعه موردی مدفن کهریزک تهران)"، مهندسی عمران شریف، دوره 2-35 شماره 2/1، ص.113-105.
- یوسفی، م.، علیپور مازندرانی، ن. و پرویزی، م.، (1392)،
"­بررسی مروری تاثیر ژئوسنتتیک­ها بر افزایش ظرفیت باربری و نشست پی­های نواری روی خاک­های ماسه­ای و رسی تحت نیروهای لرزه­ای"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، 30 مهر و 1 آبان ماه.
-آقائی، ج. و مهر پژوه، آ. و اسماعیلی، م.، (1394)، "­بررسی عملکرد و مبانی طراحی خاکریز مسلح با ژئوسل".
-شریفی، پ. و مقدس تفرشی، س. ن.، (1393)، "مطالعه­ی آزمایشگاهی رفتار بستر مسلح با ژئوسل لایه­ای تحت بارگذاری سیکلی"، مهندسی عمران شریف، دوره­ی 2-30،  شماره­ی 1/4­، ص.83-75.
-مرادی، غ. عبدالمالکی، آ. مهدی، م. و سلطانی، پ.، (1392)،         "­بررسی کاربردی نوین از ژئوسنتتیک­ها در ژئوتکنیک"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی، 30 مهر و 1 آبان ماه.
- Singh,P and Gill, K.S., (2012), CBR Improvement Of Clayey Soil With Geo-grid Reinforcement", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, ISSN 2250-2459, Vol. 2, Issue 6.
-Ghiasi, V. and  Rashno, S., (2022), "An overview of chemical soil stabilization methods". Road.
Doi: 10.22034/road.2022.312705.1988.
-Ghiasi, V., and Kamalabadi Farahani, M., (2022), "Feasibility study of soil pollution removal using the electrokinetic method". Road.
 Doi: 10.22034/road.2022.323983.2018
-­Ghiasi, V., and  Eskandari, S., (2022), Improvement of Alluvial Soils Using Cement Injection Method. Road.
Doi: 10.22034/road.2022.323689.2016.
-­Ghiasi, V., and  Madah, S., (2022), "Investigation of increasing shear strength of dispersive clays using additives". Road.
Doi: 10.22034/road.2022.324512.2023
- Ghiasi, V., and Tavagho Hamedani, H., (2022), "A review of soil improvement with waste and recycled materials and its impact on soil parameters", Road.
Doi: 10.22034/road.2022.324228.2019.
-Ghiasi, V., and  Zakavi, I., (2022), "Geosynthetics of stone columns- A review". Road.
Doi: 10.22034/road.2022.333550.2033.
-­Ghiasi, V., and Molaei Tari, P., (2022), "Geotechnical design of landfills and solutions for their construction in different soils". Road. Doi: 10.22034/road.2022.324326.2020.
- Ghiasi, V., and Nazhdghorbani, A., (2022), "An overview of the use of fly ash for soil stabilization". Road.
Doi: 10.22034/road.2022.333556.2034.
-­Ghiasi, V., and Molaei Tari, P., (2023), "Investigating the potential application of biochar on soil water retention properties (SWRC) with different textures in geotechnical engineering structures", Road.
Doi: 10 .22034/road.2023.353589.2073.
-­Ghiasi, V., and Dashti famili, S., (2023),
"A Review of the Factors That Cause Sinkholes and the Effect of Soil Type on Its Formation". Road, 31(114), pp.15-32.
Doi: 10.22034/road.2022.323699.2017.
-Ghiasi, V., and Najafi, F., (2022), "Investigation of liquefiable soils improvement methods", Road, 30(110), pp.41-56.
Doi: 10.22034/road.2023.112863.
-Ghiasi, V., and Farzan, A., (2019), "Numerical study of the effects of bed resistance and groundwater conditions on the behavior of geosynthetic reinforced soil walls", Arab J Geosci 12, 729.
-Karim, M.R and Gnanedram, C.T. and Lo,
SC.R., (2012), "­Effect of geosynthetic reinforcement creep on the long term performance of an embankment", Geotechnical Special Publication, March.
DOI: 10.1061/9780784412121.137.
-Chawdradas,S and Eanamulhaque Nizam, MD., (2014), "­Geo Textile - A Tremendous Invention of Geo Technical Engineering", International Journal of Advanced Structures and Geotechnical Engineering ISSN 2319-5347, Vol. 03, No. 03, July.
-Gane,G and Naidu, and Monohar, (2021),
"­Applications of EPS Geo-foam and
Geo-membranes in Construction Industry – Bridges, Embankments", Materials Science and Engineering 1126 (2021) 012061.
-Oluwapelumi­, Ojuri and Adegoke, P.K., (2015), "Geotechnical Characteristics of Synthetic Municipal Solid Waste for Effective Landfill Design", International Journal of GEOMATE, September, DOI: 10.21660/2015.17.4335.
-Shin, E.C. and Das, B.M., (2000),
"­Experimental Study of Bearing Capacity of a Strip Foundation on Geogrid-Reinforced Sand", Geosynthetics International, Vol. 7, No. 1,
pp. 59-71.