اولویت بندی روش های بهبود خاک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

3 هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه چمران اهواز

10.22034/road.2022.339166.2044

چکیده

علم ژئوتکنیک از دیرباز همواره به دنبال راهکارهایی برای بهبود خواص خاک به منظور افزایش کارایی، مقاومت و ظرفیت باربری بوده است. مطالعات آزمایشگاهی زیادی به منظور بررسی مشخصات ژئوتکنیکی حاصل از مخلوط خاک و سایر افزودنی ها جهت بهبود خواص خاک انجام شده است. نکته قابل توجه انتخاب بهترین افزودنی، بطوری که علاوه بر بهبود خواص ژئوتکنیکی، توجیح اقتصادی و کاربردی نیز داشته باشد. امروزه با ظهور روش های نوین می توان به این انتخاب دست یافت. روش تصمیم گیری چندمعیاره (AHP) یکی از این روش هاست که بر اساس مقایسات زوجی نهفته است. به این صورت که تصمیم با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبی آغاز می گردد، سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می گیرد و در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. در این پژوهش ابتدا با انجام آزمایشات مختلف ژئوتکنیکی در طرح اختلاط های مختلف، معیار ها و زیر معیار ها تعیین و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره به بررسی و مدلسازی انتخاب های مختلف جهت انتخاب بهترین طرح اختلاط به منظور بهسازی خاک پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت طرح اختلاط های سیمان براساس معیارآزمایشات مختلف بوده است به طوری که طرح اختلاط 7 درصد سیمان با وزن نهایی 0/303 در رتبه اول و طرح اختلاط 5 درصد سیمان با وزن نهایی 0/185 در رتبه بعدی قرار قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها