نقش سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در ترافیک شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری. دانشگاه پیام نور. تهران شمال

2 دکترای مهندسی عمران راه و ترابری.دانشکاه پیام نور.تهران.ایران

10.22034/road.2022.344749.2057

چکیده

حمل‌و‌نقل از آن دست نیازهای جوامع انسانی بوده که به دلیل نقش غیر قابل انکارش در طول اعصار، آدمی را به استفاده از جدیدترین فناوریها واداشته است و این کاربری‌ها خود سرمنشا تحولاتی ژرف در زندگی ایشان شده‌اند. لذا در سالهای اخیر گرایش به استفاده از مکانیزم‌هایی جهت بهره‌گیری از فناوریهای نوین، استفاده بهینه از منابع موجود، ابتکار عمل و استفاده از تکنیکهای مدیریت ترافیک شهری در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها مورد توجه مدیران ترافیک کلان‌شهرها قرارگرفته است. حجم ترافیک بالا و تراکم خودروها، سبب ایجاد تاخیر زیاد در عبورو‌ مرور خودرو ها و حتی تصادف شده است. به منظور برطرف کردن نیازهای رو به رشد سامانه حمل‌و‌نقل امروزی ، نیاز به فناوری هایی می باشد ، که یکی از این فناوریها ، سامانه هوشمند حمل‌و‌نقل (ITS) است. در ادامه به اقداماتی که در برنامه ریزی و استقرار (ITS) و محلی نمودن سامانه مذکور در هر منطقه لازم است مورد توجه قرار گیرد و همچنین لزوم همکاری‌های بین سازمانی اشاره خواهد ‌شد.

کلیدواژه‌ها