تولید بتن پاک حاوی مصالح ژئوپلیمری مصرفی در روسازی راه، با بررسی آزمایشگاهی توسط XRF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22034/road.2022.346641.2054

چکیده

روسازی بتنی راه‌ها با توجه به توسعه روز افزون صنعت حمل و نقل همواره مورد توجه قرار دارد، از طرفی بکارگیری از مصالح ژئوپلیمری در بتن به دلیل کاهش تولید گاز سمی دی‌اکسیدکربن (CO2) در جو و خواص بالای مکانیکی و دوام بتن حاصله، مورد توجه محققین بوده است. در فرایند تولید بتن ژئوپلیمری، مواد آلومینوسیلیکاتی (حاصل از فرآوری مصالح معدنی) و محلول قلیایی جایگزین سیمان می گردد، محصول نهایی این ترکیب شیمیایی، تولید حجم زیادی از ژل‌های هیدراته با ویژگی چسبندگی و پرکنندگی بالا در ماتریس سیمان ژئوپلیمری است. در این پژوهش آزمایشگاهی به ساخت یک طرح اختلاط از بتن کنترل حاوی سیمان پرتلند پرداخته شد. سپس بتن ژئوپلیمر سرباره‌ای در سه طرح اختلاط حاوی 0، 4 و 8 درصد نانوسیلیس ساخته شد، در ادامه آزمون‌های طیف سنجی فلورسانش اشعه ایکس (XRF) و مقاومت کششی در سن عمل‌آوری 7 روزه در دمای اتاق (20 الی 25 درجه سلسیوس) بر روی نمونه-های بتنی انجام گرفت. نتایج حاصله حاکی از این مطلب بود که در طیف‌های ناشی از آزمون XRF، حضور ذرات سیلیس در ترکیب بتن ژئوپلیمری در طرح4 (حاوی 8 درصد نانوسیلیس) به بالاترین میزان به مقدار33/36 درصد رسیده است، این موضوع باعث بهبود 36/16 درصدی در نتایج آزمون مقاومت کششی بتن گردید. از طرفی تولید عنصر اکسیدآلومینیوم و اکسیدکلسیم در بتن ژئوپلیمری (طرح فاقد نانوسیلیس) به بالاترین میزان خود به ترتیب به مقدار07/8 و 17/37 درصد رسید. در پایان بررسی‌ها در این پژوهش، نتایج حاصل از آزمون‌ها در همپوشانی با یکدیگر قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها