مروری براستفاده از خاکستر بادی برای تثبیت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر

10.22034/road.2022.333556.2034

چکیده

استفاده از مواد ضایعاتی کارخانجات و صنایع مختلف در خاک با هدف بهبود خصوصیات مهندسی، از جمله روشهای مورد توجه جدید در این زمینه است. خاکستر بادی محصولی فرعی مهمی از نیروگاه های سوخت زغالسنگ یا از حرارت دادن ضایعات برخی کارخانه ها نیز بدست می آید که دارای خاصیت پوزولانی مناسبی بوده و در پروژههای ساختمانی جهت استفاده در بتن و در پروژه های ژئوتکنیکی برای تثبیت خاک کاربرد دارد. در این تحقیق مروری، از نوعی خاکستر بادی((fly ash با خصوصیات شیمیایی متفاوت نسبت به دیگر مطالعه های مرتبط با هدف بهسازی خاک دانه ای موجود در مناطق مرکزی ایران استفاده شده است. آزمایش تراکم، نفوذپذیری و نسبت باربری کالیفرنیا (California Bearing Ratio) بر روی نمونه ها با درصدهای متفاوت از خاکستر بادی با یا بدون آهک در مدت زمان های متفاوت عمل آوری انجام گرفته است. مطابق نتایج تحقیق می توان بیان کرد که با اضافه شدن خاکستر بادی تا 20 درصد در خاک ماسه ای بدون آهک، باعث افزایش بیشتری در وزن مخصوص خشک حداکثر می شود و این مقدار با وجود 10 درصد آهک به مقدار 10 درصد کاهش می یابد. اصلاح خواص مکانیکی خاک مخلوط شده با خاکستربادی یا خاک به تنهایی,در بخشی می تواند به از دست دادن -رطوبت نمونه در طول مدت بهبودی وابسته باشد.

کلیدواژه‌ها