شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد رفسنجان‌، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحدرفسنجان، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاداسلامی‌، رفسنجان، ایران

10.22034/road.2022.349353.2062

چکیده

تدوین و اجرای خط‌مشی سازمان راهداری از ضروریات حرکت سازمان به سمت کاهش حوادث ناشی از تصادفات و مشکلات تردد است. خط‌مشی یعنی مسیرها، سیاست‌ها و تصمیم‌ها منظور از اجرای خط‌مشی، فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم آن را به انجام می‌رساند. عوامل متعددی منجر به شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری می‌شود که پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی این عوامل می‌پردازد. این پژوهش  کاربردی  و از حیث راهبرد، پیمایشی است. جامعه  تحقیق را 12 نفر از مدیران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور  تشکیل داده‌اند که از طریق نمونه‌گیری غیرتصادفی و  هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه  است و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک FMEA و رویکرد تلفیقی AHP و TOPSIS فازی استفاده شده است. بر اساس یافته‌ها عوامل مؤثر در شکست اجرای خط‌مشی‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور  عبارتند از: عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط‌مشی‌ها و نگرش ناصحیح مجریان به خط‌مشی‌ها. باتوجه‌به یافته‌های تحقیق لازم است که سازمان بیش‌ازپیش به تخصصی­کردن و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و مجریان خط‌مشی و آموزش و توانمندسازی مجریان برای اجرای مؤثر و بهینه خط‌مشی‌ها در سازمان توجه نماید.

کلیدواژه‌ها


-آبادیان، م. زنجیرچی، س.م. و اسعدی، م.م.، (­1391)، "ارزیابی کیفیت خدمات DSL با رویکرد ترکیبی تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: یکی از شرکت­های ارایه­دهنده خدمات اینترنت"، مدیریت تولید و عملیات، دوره 3 (5)، شماره2،ص. 76-59.
-آسایش، ح.، (1374)، "جغرافیای اقتصادی ایران 2 صنعت حمل و نقل و انرژی"، انتشارات متون درسی.
-احمدیان، ا. و سلاجقه، س.، (1398)، "ارتباط عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر اجرای بهینه خط‌مشی‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی)"، فصلنامه خط‌مشی­گذای عمومی در مدیریت، دوره 10(2)، شماره 34، ص. 30-15.
-اصغرپور، م.ج.، (1393)، "تصمیم‌گیری­های چند معیاره"، تهران: نشر دانشگاه تهران.
-اعتباریان، ا. و کشوریان آزاد، ر.، (1398)، "بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های قوه قضائیه) بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود فصلنامه خط‌مشی­گذای عمومی در مدیریت"، دوره10، شماره33، ص.103-85 .
-اعرابی، س.م. و رزقی رستمی ع.ر.، (1384)، "آسیب شناسی اجرای خط‌مشی‌های صنعتی کشور"، ارایه در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
-امیری ابراهیم آبادی، م. سلطانزاده، ا.ا. و قیاسی، س.، (1391)، "واکاوی حواد­ث شغلی براساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه­بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعۀ موردی: معدن مس)، مجله ارگونومی، دوره 8 شماره 1، ص. 20-12.
-بازداراردبیلی، پ. و پژمان زاد، پ.، (1396)، "بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه اقتصادی و سوانح جاده­ای در کشور"، عنوان نشریه: ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها، زمستان، دوره  5، شماره  4، ص.200-193.
-بوالحسنی، پ. اسماعیلی دوکی، آ.، فلاح، م.، (1396)، "ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی تجهیزات با تلفیق رویکردهای AHP فازی و FMEA، مطالعه موردی: مجموعه صنایع آذراب اراک، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات"، دوره2،
شماره 1، ص. 72-59.
-پوراحمدی، م. مختاریانپور، م. و حسنقلیپور، ط.، (1397)، "آسیب شناسی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی سازی در ایران"، مدیریت دولتی، دوره10، شماره3 ،ص.356-333.
- حبیبی، آ. ایزدیار، م. و سرافرازی، ا.، (1393، "تصمیم‌گیری چند معیاره فازی" تهران، انتشارات سیمای دانش.
-خوبرو، م. ت. و ابراهیمی، ر.، (1398)، "عوامل کلیدی موفقیت در خط‌مشی‌گذاری بخش خدمات عمومی ایران"، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 9، شماره3، ص.23-2.
-دانش فرد، ک.، (1388)، "فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی"، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
-دانایی‌فرد، ح. ثقفی، ع.، مشبکی اصفهانی، ا. (1389)، "اجرای خط‌مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط‌مشی"، مدرس علوم انسانی – پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره14، شماره4، ص. 106-79.
-رجب‌بیگی، م.، (1378)، "موانع دستیابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 45 و 46، ص. 84-73.
-زینی­وند مقدم، ر. و همکاران (1400)، "طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری. فصلنامه خط‌مشی گذای عمومی در مدیریت"، دوره 12(2)، شماره42، ص. 84-67.
-شهسواری گوغری، ا. و همکاران، (1400)، "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط‌مشی­های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و با بکارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (مورد مطالعه: صنایع و معادن استان کرمان)"، خط مشی‌گذاری عمومی در مدیریت, 12(3)، ص.63-47.
-صفیان، م. و همکاران،(1398)، "الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی"، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع)، دوره11، شماره1، ص.100-75.
-ضیاء الدینی، م.، (1393)، "اجرای خط‌مشی‌های عمومی"، کرمان: انتشارات فانوس.
-عباسی، ط. و بیگی، و.، (1395)، "تبیین چالش‌های اجرای خط‌مشی‌های عمومی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 8، شماره1، ص. 12-1.
-عقیلی نژاد، م. و همکاران، (1391)، "­ارتباط سن و سابقه کار با آسیب­های ناشی از حوادث شغلی در معادن و صنایع معدنی ایران طی سال­های1390-1382"، مجله علوم پزشکی رازی، دوره19، شماره 104، ص. 28-20.
-علی‌آبادی، ا. و همکاران، (1397)، "شناسایی موانع اجرای خط‌مشی‌های کارآفرینی و نوآوری در برنامه­های توسعه جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره3 ، ص. 132-95.
-قدس، ع.ا.، (1387)، "بررسی اپیدمیولوژیک حوادث حین کار در شهرستان سمنان (سال85-81)"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. دوره 30، شماره2، ص. 100-95.         
-محمدفام، ا.، (1386)، "هزینه­های انسانی حوادث شغلی منجر به مرگ در بیمه شدگان تامین اجتماعی استان تهران"، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 4، شماره1و2، ص. 10-4.
-معمار­زاده طهران، غ.ر. و همکاران، (1392)، "اراdه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان"، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، دوره2، شماره 4، ص.31-19.
-مقدسپور، س. دانایی‌فرد، ح. و کردنائیج، ا.، (1392)، "واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در ج. ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره1، ص. 68-33.
-ممیوند، ب. و همکاران، (1398)، "بررسی و ارائه الگوی اجرای خط‌مشی‌گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا"، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 26، شماره 98،
ص.91-71.
-مهندسین مشاوررهیافت­، (1401)، 19 خرداد.
-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل بازرسی کار، (1399)، "تحلیل آماری آسیب­های شغلی سال1398 استان کرمان"، مردادماه.
 
-Anderson, C., (2015),” the place of principles in policy Analysis”, American political science Review 73,3,223-711.
-Brynard, P., (2005), “Policy implementation: Lessons for service delivery”, Journal of public administration, 40 (Special issue 3),
pp.649-664.
-Chen Su Jung, (2006), “Goals Ambiguity, and performance in u.s. federal programs and agencies, Dissertaion”,The University ofGeorgia.
-Filipovic. S, Petrakovic, D., (2015), “SME sector development by improving financial support: Serbia compared to other SEE countries”, South-Eastern Europe Journal of Economics, 3(2).
-FitzGerald. C., O’Malley, E. O. Broin. D., (2019), “Policy success/policy failure:A framework for understanding policy choices”, Public Policy and Administration, 67(2),
pp. 1–24.
Doi: 10.2478/admin-2019-0011.
-Gogus, O., Boucher, T., (1998), “Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pair”.
-Holland. H. J. Green. J.J., Laura. A. & Phillips, M., (2016), “School Health Policies: Evidenced  based Programs for Policy Implementation”, Journal of Policy Practice, 15(4), pp. 314–332.
 
-Howlett, M. Ramesh. M. Wu. X., (2015), “Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty”, Public Policy and Administration, 30(3–4), pp. 209–220.
 
-Kwon. H. Cho .H.J. Moon. I. Choi. J. Park. D. and Lee Y., (2010), “Advanced Korean Industrial Safety and Health Policy with Risk Assessment Safety and Health at Work 1”, pp.29-36.
-Konsult, H., (2014), “Barriers to Implementation”, The Kon SULT Knowledgebase.
-Makinde T., (2015), “Problem of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience”, J. SOC. Sci., 11(1), pp.63-69.
-Rossouw, N. Wiseman, K., (2004), “Learning from the implementation of environmental public policy instruments after the first ten years of democracy in South Africa”, Impact Assessment and Project Appraisal, 22(2),
pp. 131–140.
-Sharafi. Sh. Manzari Tavakoli. A. Salajegheh. S., Amirzadeh. V., (2018), “Providing a Desirable Model for Implementing Social Network Policies in Iran (With a social and ethical responsibility approach based on the explanation of its related factors)”, Iranian journal of educational Sociology, 1(10),
pp.15-24.
-Tuokuu, F.X. Idemudia. U. Gruber. J.S. Jean Kayira. J., (2019), “Linking stakeholder perspectives for environmental policy development and implementation in Ghana’s gold mining sector: Insights from a Qmethodology study", Environmental Science and Policy, 97, pp. 106–115.