مطالعۀ عملکرد سامانه‌های پیشرفتۀ هوشمند ثبت تخلفات بر کاهش سرعت و تصادفات -مطالعۀ موردی شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راه و ترابری. دانشگاه پیام نور. تهران شمال

2 دکترای مهندسی عمران راه و ترابری.دانشکاه پیام نور.تهران.ایران

10.22034/road.2023.346939.2056

چکیده

سه مورد از مهمترین مشکلات در شهرهای بزرگ ترافیک شهری و سرعت غیر مجاز و تصادفات است. بررسی و ریشه یابی عوامل موثر بر وقوع تصادفات همواره اهمیت بسیاری دارد. عوامل متعددی هستند که باعث ازدحام ، ترافیک ، اتلاف وقت ، بی حوصلگی و عصبانیت میشوند ، که نتیجه آن سرعت غیر مجاز و احتمال وقوع تصادف خواهد شد. افزایش سرعت هم بر احتمال رخداد تصادف و هم شدت آن میتواند تأثیر داشته باشد. اگر ریسک تصادفات را ترکیب احتمال و شدت در نظر بگیریم با افزایش سرعت ریسک برخورد نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین کنترل سرعت و جریمه کردن این گروه از رانندگان به‎ منظور کاهش تصادفات ضروری است. این مطالعه نقش سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف سرعت را براساس یک مطالعه موردی در شهرستان گرگان به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات مورد بررسی قرار داده است. از مهمترین نتایج به دست آمده با بررسی آمار قبل و بعد از نصب سامانه های هوشمند ثبت تخلفات ، کاهش چشمگیر تخلفات رانندگی و تصادفات بوده که عملکرد موثر این سامانه‌ها را روشن ساخته و ضرورت استفاده از آنها را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها