بررسی رفتار میکروسرفیسینگ حاوی چسب لاتکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

3 دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/road.2023.350396.2065

چکیده

استفاده از میکروسرفیسینگ‌ ها می‌تواند خصوصیات حفاظتی مناسبی در سطح آسفالتی جاده‌ها فراهم کند. برای بهبود خصوصیات میکروسرفیسینگ‌‌ها می‌توان از افزودنی‌های مختلف استفاده نمود. یکی از این افزودنی‌ها، چسب لاتکس است. این ادعا وجود دارد که چسب لاتکس به عنوان یک ماده پلیمری، در برابر عوامل محیطی مانند شرایط قلیایی، شرایط اسیدی، حضور شیرابه‌ها و مواد روغنی ریخته شده در سطح جاده‌ها می‌تواند مقاومت مناسبی داشته باشد. در این تحقیق تأثیر استفاده از چسب لاتکس در مقدارهای مختلف (4 و 5 درصد) بر خصوصیات چسبندگی مرطوب، زمان گیرش، سازگاری مصالح، سایش در شرایط مرطوب و چرخ بارگذاری شده و چسبندگی ماسه میکروسرفیسینگ‌‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور نمونه‌‌های آزمایشگاهی با مقادیر مختلف سیمان (5/1 و 3 درصد) و قیر (8، 10 و 12 درصد) تهیه شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی نتایج نشان داد که استفاده از چسب لاتکس باعث بهبود رفتار میکروسرفیسینگ‌ها در درصدهای مختلف قیر و سیمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- زیاری، ح. مهدی زاده، م. ج. و زال نژاد، م.، (1400)،
"­ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی الیاف پلی‌پروپیلن"  فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 6 شماره 4، ص. 120-99.
 
- لطیفی، ع. خفاجه، ر. و امین جواهری، ب.، (1400)،
"­ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر نوع قیر پایه و امولسیفایر
بر مشخصات آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ"، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران.
 
- همت­پور، ح.، عربانی، م. و میرعبدالعظیمی، م.،  (1399)،
"­ارزیابی تأثیر نانولوله کربنی و پلی آنیلین بر خواص عملکردی قیر امولسیون پلیمری مورد استفاده در مخلوط آسفالتی میکروسرفیسینگ"، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، تهران.
 
-حاتمی، م. صاحب­الزمانی، ح. ر. علوی، م. ض. و فرزانه، ا.، (1400)، "­بررسی تأثیر میزان اسیدیته قیر خالص بر روی خصوصیات عملکردی آسفالت میکروسرفیسینگگ"، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران.
-حسامی، ا. و زال نژاد، م.، (1398)، " معرفی آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ و بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آن، مجله علمی جاده، دوره 27، شماره 98، ص. 104-87.
 
-پورسلطانی، م. عطاالهی، ا. حسامی، س. و حسامی، ا.، (1396)، "­مروری بر مخلوط میکروسرفیسینگ و بررسی امکان استفاده از مواد بازیافتی در آن"، مجله علمی جاده، دوره 25، شماره 91، ص. 100-87.
 
-صاحب­الزمانی، ح. ر. فاضلی، ر. صاحب­الزمانی، م. ح.
و صاحب­الزمانی، ق.، (1396)، "بررسی اثر نوع لاتکس
و امولسیفایر استفاده شده در طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ"، نهمین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران.
 
-Abu Talha. S., Al-Hosaina. A., Nazzal. M.D., Soo Kim. S., Abbas. A., Mohammad. L.N. and Nassar. S., (2022), “Laboratory Evaluation of Microsurfacing Bond Strength”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 34, No.2,  p.04021444.
-Bhargava. N., Anjan Kumar. S., and Teiborlang. L. R., (2020), “State of the art review on design and performance of microsurfacing”.  Road Materials and Pavement Design, Vol. 21, No. 8,
pp. 2091-2125.
 
-Bhargava. N., Siddagangaiah. A.K. and Ryntathiang. T.L., (2021), “Systematic approach to address challenges in microsurfacing mix design”, Construction and Building Materials, Vol. 270, p.121759.
 
-Hou. S., Chen, C., Zhang. J., Shen. H. and Gu. F., (2018), “Thermal and mechanical evaluations of asphalt emulsions and mixtures for microsurfacing”, Construction and Building Materials, Vol. 191, pp. 1221-1229.
 
-Nowoświat. A., Sorociak. W. and Żuchowski. R., (2020), “The impact of the application of thin emulsion mat microsurfacing on the level of noise in the environment”, Construction and Building Materials, Vol. 263, p.120626.
 
-Zalnezhad. M. and Hesami. E., (2020), “Effect of steel slag aggregate and bitumen emulsion types on the performance of microsurfacing mixture”, Journal of Traffic and Transportation Engineering. Vol. 7, No. 2, pp.215-226