بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر انتخاب شیوه حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی، شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه قم، قمف ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/road.2023.350513.2067

چکیده

با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2020 در سراسر جهان و ایجاد سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل و کاهش انتشار این ویروس که با محدودیت‌های سفر همراه شد موجب شد تا الگو رفتاری استفاده‌کنندگان از سیستم‌های حمل‌ونقل همگانی دچار تغییر شود. تغییر الگوی رفتاری استفاده‌کنندگان سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی در شهر تهران با توزیع بیش از 100 پرسشنامه به صورت الکترونیکی در بین 72 مرد و 26 زن با رده سنی زیر 18 تا بالای 65 سال با استفاده از نرم فزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته است و میزان فراوانی استفاده افراد از سیستم‌های حمل‌و‌نقل در پنج سطح با استفاده از سوالات طیف لیکرت و ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/822 مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

نتایج بررسی درصد فراوانی برای فعالیت‌ تحصیلی و آموزشی، فرهنگی و هنری ، تفریحی و مذهبی و همچنین فعالیت ورزشی در ایام قبل کرونا به ترتیب برابر 16/3، 5/4، 13/4 و5/4 بوده است که این فراوانی برای ایام کرونا نیز به ترتیب برابر 9/3، 3/2، 11/1 و3/7 بدست آمده است. اگرچه درصد فراوانی فعالیت‌های غیر ضروری در ایام کرونا کاهش پیدا کرده است. اما، فعالیت خدماتی و درمانی به دلیل نیاز بیشتر افراد به خدمات درمانی به‌ علت مبتلا شدن به ویروس کرونا افزایش 5/3 درصدی نسبت به زمان قبل کرونا داشته است. همچنین، اتوبوس در ایام قبل کرونا نسبت به ایام کرونا 4/1 درصد کاهش پیدا کرده است. اما، این نسبت برای کسانی که از تاکسی استفاده می‌کردند 4/2 درصد افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها