پیش بینی احتمال رخ داد تصادفات واژگونی در آزاد راه های برون شهری بر اساس تابع رگرسیون لجستیک ( مطالعه موردی آزاد راه زنجان-قزوین و آزاد راه زنجان-تبریز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/road.2023.352586.2069

چکیده

تصادفات واژگونی جزء یکی از مهمترین خطرات محتمل در راه ها به شمار می رود و بالا بودن شدت این نوع تصادفات و سهم قابل توجهی که در بروز تلفات ترافیکی به خود اختصاص داده است، باعث شده تا از جایگاه خاصی در مجموعه برنامه های اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش عواقب آن برخوردار باشد. لذا این تحقیق در پی ارائه مدل آماری با استفاده از رگرسیون لجستیک دو وجهی است تا بدین طریق متغیرهای تاثیر گذار در احتمال رخ داد تصادفات واژگونی آزاد راه های بین شهری را شناسایی نماید. برای این پژوهش از اطلاعات فرم کام 114، احجام ترافیکی و اطلاعات آب و هواشناسی در سال های92 و 93 و 94 برای آزاد راه های زنجان-قزوین و زنجان-تبریز بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل احتمال رخ داد تصادفات واژگونی آزاد راه زنجان تبریز توسط سه متغیر مستقل جنسیت، شغل راننده و وضعیت هندسی و با درصد دقت 81 درصد و مدل احتمال رخ داد تصادفات واژگونی آزاد راه زنجان-قزوین تنها با استفاده از دو متغیر مستقل شغل راننده و نوع بار و با درصد دقت 71 درصد حاصل شده اند. با عنایت به مدل زنجان تبریز (مدل پیشنهادی برتر) می توان به عنوان نتیجه کلی این گونه ادعا نمود که رخ داد تصادفات واژگونی بیشتر وابسته به عوامل انسانی است.

کلیدواژه‌ها