بررسی کاربرد بالقوه بیوچار بر خصوصیات حفظ آب خاک (SWRC) با بافت های مختلف در سازه‌های مهندسی ژئوتکنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Malayer university

2 کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

10.22034/road.2023.353589.2073

چکیده

بیوچار یک محصول پایدار غنی از کربن است که از طریق تجزیه در اثر حرارت زیست توده گیاهی و حیوانی به دست می‌آید. خاک اغلب به دلیل ویژگی‌های مفیدی مانند ترسیب کربن، بهبود رشد و عملکرد محصول با افزایش حاصلخیزی خاک، حذف یک آلاینده آلی و معدنی از خاک و بهبود خواص نگهداری آب در خاک، با بیوچار اصلاح می‌شود. اساساً اصلاح خاک با بیوچار خصوصیات نگهداری آب خاک (SWRC) را تغییر می‌دهد. این موضوع در درجه اول به دلیل خواص ذاتی بیوچار است که شامل سطح ویژه بزرگ، توسط منافذ درون ذره و گروه‌های عاملی موجود در سطح بیوچار است. SWRC برای خاک کشاورزی و خاک در سازه‌های مهندسی ژئوتکنیک یا ژئومحیط زیست به دلیل وجود پوشش گیاهی حیاتی است. اثر بیوچار بر روی SWRC خاک کشاورزی به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین، یک جمع‌آوری جامع اطلاعات در مورد تأثیر بیوچار بر روی SWRC و عوامل کنترل کننده تأثیر بیوچار برای بررسی بالقوه و کاربرد اصلاحیه بیوچار برای خاک در سازه‌های مهندسی ژئوتکنیک یا ژئومحیط‌زی مورد نیاز است. در این مقاله، با در نظر گرفتن عوامل مختلف کنترل کننده تاثیر بیوچار بر روی SWRC، اثر اصلاح بیوچار بر روی SWRC خاک بررسی و خلاصه شده است. بررسی ادبیات نشان داد که اصلاح خاک با بیوچار می‌تواند SWRC را بهبود بخشد در حالی که موارد کمی بر SWRC تأثیر نمی‌گذارد. عواملی مانند نوع ماده اولیه و دمای حرارت، اندازه ذرات بیوچار، نوع خاک و حالت تراکم بر تأثیر بیوچار بر روی SWRC نقش دارند.

کلیدواژه‌ها