تحلیل عددی اثر موقعیت شمع بر تغییر مکان‌های ایجاد شده در شیب خاکی اطراف جاده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 فارغ التخصیل کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک دانشگاه ازاد اراک

10.22034/road.2023.361371.2088

چکیده

یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای مقاوم‌سازی و بهبود پایداری شیب‌های خاکی، استفاده از شمع‌هایی است که به صورت قائم و در طول شیب به صورت ردیف شمع جای خواهند گرفت. در انجام این پژوهش با استفاده از ساخت مدل عددی اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس، پارامترهای تاثیرگذار بر پایدارسازی شیبهای خاکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موقعیتِ L_X/L برابر 6/0 بهینه‌ترین محلی است که شمع می‌تواند در آن قرار گیرد، زیرا بزرگترین تغییر مکان در آن محل موقعیت شده است. با توجه به مدل‌های عددیِ مورد برررسی و همچنین شرایط خاکی مورد نظر می‌توان بیان کرد که سطح گسیختگی از سطح میان دو خاک عبور نکرده و گسیختگی تنها در ناحیه‌ی خاک بالایی باقی مانده است. با افزایش میزان ضریب اطمینان در مدل‌هایی که محل شمع تغییر می‌کند، مقدار تغییر مکان قائم و جانبی خاک افزایش پیدا می‌کند. به‌عبارت دیگر، با افزایش ضریب اطمینان، مقدار تغییر مکان جانبی و قائمِ شمع نیز افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها