تحلیل مکانمند تصادفات عابرین پیاده در تقاطع‌های درون‌شهری با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) منطقه موردمطالعه: شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران (راه‌و‌ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 گروه مهندسی عمران (راه‌و‌ترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/road.2023.361924.2091

چکیده

تقاطع‌ها به‌عنوان گره‌های ترافیکی معابر درون‌شهری، یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های هندسی تداخل عابرین پیاده و وسایل نقلیه بوده که هرساله تعداد زیادی از تصادفات عابرین پیاده در این مکان‌ها اتفاق می‌افتد. لذا هدف اصلی این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر در تصادفات عابرین پیاده بر اساس رکوردهای تصادفات پیشین و بررسی میزان تأثیر هرکدام بر تعداد تصادفات عابرین در تقاطع‌ها با استفاده از تحلیل‌های آماری رگرسیون پواسون و رگرسیون چندمتغیره است. از اهداف دیگر این پژوهش ارائه رویکردی GIS مبنا به‌منظور شناسایی و توزیع مکانی تقاطع‌های پرتصادف در معابر کلان‌شهر رشت است. در این تحقیق چهارده فاکتور مستقل حاصل از گزارش‌های پلیس و بازدید میدانی به سه گروه کلی عوامل انسانی، شرایط جوی و عوامل ترافیکی-هندسی تقسیم‏بندی شد. بر این اساس از رگرسیون پواسون جهت تحلیل تأثیر مستقیم این فاکتورها بر تعداد تصادفات عابرین درتقاطع‏ها و از رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل تأثیر سه دسته کلی صدرالاشاره بر روی تصادفات عابرین پیاده در تقاطع‌ها استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان شد که فاکتورهای سن راننده با 11 درصد، آب‌و‌هوای بارانی با 7 درصد و نبود چراغ راهنمایی با 40 درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد تصادفات عابرین در تقاطع‌ها داشته‌اند. همچنین بیشترین فراوانی تقاطع‌ها دارای تصادف عابر، در مناطق دو و چهار شهری اتفاق افتاده و تقاطع‌های میدان توشیبا، چهارراه حشمت و میدان گاز پرتصادف‏ترین تقاطع‌های شهر رشت شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها