اثرات نانو اکسید مس، نانو لوله‌های کربنی و استایرن بوتادین استایرن بروی خصوصیات°شیمیایی،حرارتی°ومکانیکی°مخلوط‌های°آسفالتی "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، قزوین.ایران

10.22034/road.2023.364314.2097

چکیده

هدف از این مطالعه، افزایش بیش از حد دمای مخلوط آسفالتی باعث ایجاد پدیده شیارشدگی در روسازی آسفالتی می شود. ارزیابی اثر کاربرد PCM به عنوان افزودنی قیر جهت کنترل دمای مخلوط آسفالتی می باشد. برای این منظور از مواد رسانا (MWCNTیک ونیم درصد)نانو مواد(CUOچهاردرصد)و پلیمر(SBSپنج درصد)به صورت تفکیکی و ترکیبی در 6طرح مخلوط استفاده شده است. آزمایش های کلاسیک قیر شامل درجه نفوذ و نقطه نرمی جهت تعیین PI و آزمایش بازگشت الاستیک جهت تعیین خواص کشش پذیری قیر انجام شده است. آزمایش RV که جزء آزمایش های شارپ می باشد جهت تعیین ویسکوزیته قیر مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل تغییرات در ترکیب شیمیایی قیر از FT-IR استفاده شد ، ِDRS جهت تعیین میزان جذب انرژی در قیرها و آنالیز حرارتی قیرها با آزمایش DSC انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد استفاده از PCM باعث بهبود Pi می شود و Pi قیر تا میزان2.88 افزایش پیدا کرده است. بازگشت الاستیک قیر از 2درصد به 81درصد رسیده است. همچنین طبق نتایج FT-IR و DRS استفاده از Pcm می تواند گروه های عاملی مخرب در قیر را تقریبا از بین ببرد و میزان جذب انرژی قیر را تا بیش از 90 درصد افزایش دهد، طبق نتایج از نمودارهای DSC استفاده از این مواد باعث افزایش ذخیره سازی انرژی در قیر و بهبود دمای تغییر فاز شده است.

کلیدواژه‌ها