بررسی تأثیر به کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل بر میزان انتشار کربن دی اکسید (CO2) (مطالعه موردی محور کرج-چالوس) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، سعدی جنوبی، نرسیده به سه راه اکباتان، کوچه کامکار، بیمه دانا

10.22034/road.2023.367907.2108

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل و نقل ITS بر میزان انتشار کربن دی اکسید (CO2) (مطالعه موردی محور کرج-چالوس) می باشد. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنی هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، خودروهایی می باشد که طی هشت روز پر تردد شهریورماه از ساعت 1 بامداد الی 24 شب، در محور کرج چالوس در سال 1398 در زمان مورد مطالعه تردد داشته اند و نمونه گیری خاص دیگری صورت نگرفته است. کلیه محاسبات و تجزیه و تحلیل ها، با استفاده از نرم افزارهای Excel و 10Eviews انجام گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم هوشمند حمل و نقل منجر به کاهش زمان سفر در محور کرج-چالوس و به تبع آن باعث کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید (CO2) شده است.یافته ها نشان داد که به کار گیری سیستم هوشمند حمل و نقل(ITS) در 8 روز مورد مطالعه، منجر به کاهش 2521 تن انتشار کربن دی اکسید در محورکرج-چالوس شده است.

کلیدواژه‌ها