تعیین مقاومت بلند مدت و عمر بهره‌برداری ژئوسنتتیک‌های مورد استفاده در پروژه‌های راهسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/road.2023.367339.2119

چکیده

ارزیابی دوام ژئوسنتتیک‌ها در کاربری‌‌‌های جداسازی، فیلتراسیون و زهکشی، منجر به تعیین عمر بهره‌برداری محصول می‌شود. برای استفاده از مسلح‌کننده‌های ژئوسنتتیکی تعیین عملکرد بلندمدت و برآورد ضرایب کاهنده مقاومت ضروری است. ضرایب کاهنده مقاومت و عمر بهره‌برداری ژئوسنتتیک‌ها براساس نوع پلیمر، مشخصات کوتاه مدت و رفتار بلندمدت این مصالح تحت اثر شرایط محیطی و بارهای وارده تعیین می‌شود. در سال‌های اخیر روش‌های آزمایشگاهی تسریع شده برای تعیین ضرایب کاهنده و عمر بهره-برداری محصولات ژئوسنتتیک توسعه یافته و مطالعات متعددی درخصوص ارزیابی دوام محصولات ژئوسنتتیک در برابر انواع ساز و کارهای زوال شیمیایی و مکانیکی انجام شده است. در این مقاله پس از تبین مفاهیم مرتبط با ارزیابی دوام، پارامترهای موثر بر دوام محصولات ژئوسنتتیک، شرایط محیطی مسبب زوال، انواع ساز و کارهای زوال (پوسیدگی، اکسیداسیون، هیدرولیز، خزش، نصب و اجرا) مرور شده و روش‌های آزمایشگاهی توسعه یافته برای شبیه‌سازی شرایط محیطی معرفی و مقایسه شده‌اند. در ادامه روش تعیین ضرایب کاهنده طراحی و تعیین عمر بهره‌برداری انواع ژئوسنتتیک‌ها براساس نتایج آزمون‌های تسریع شده (غربال‌گری) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-Allen S.R., (2016), "9- Geotextile durability" Editor(s): R.M. Koerner, Geotextiles from design to applications, Woodhead Publishing, ISBN 9780081002216, pp. 177-215. Doi.org/10.1016/B978-0-08-100221-6.0009-7.

-AASHTO M288, (2021), "Geosynthetic Specification for Highway Applications AASHTO R69, (2015), “Standard Practice for Determination of Long-Term Strength for Geosynthetic Reinforcement”.

-AASHTO LRFD, “Bridge design specification (2020) 9th Edition.

-ASTM D5819, (2022), “Standard Guide for Selecting Test Methods for Experimental Evaluation of Geosynthetic Durability”.

-ASTM D4355, (2020), “Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by Exposure to Light”, Moisture, and Heat in a Xenon Arc-Type Apparatus.

-ASTM D7238, (2020), “Standard Test Method for Effect of Exposure of Unreinforced Polyolefin Geomembrane Using Fluorescent UV Condensation Apparatus”.

-ASTM D5262, (2021), “Standard Test Method for Determining the Unconfined Tension Creep and Creep Rupture Behavior of Planar Geosynthetics Used for Reinforcement Purposes”.

-ASTM D6992, (2016), “Standard Test Method for Accelerated Tensile Creep and Creep-Rupture of Geosynthetic Materials Based on Time-Temperature Superposition Using the Stepped Isothermal Method”.

-ASTM D5818, (2022), “Standard Practice for Exposure and Retrieval of Samples to Evaluate Installation Damage of Geosynthetics”.

-BS 8006-1, (2010), “Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills.

-BS EN 13249­, (2016), “Geotextiles and geotextile-related products”, Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion).

-BS EN 13438, (2018), “Geosynthetics - Screening test method for determining the resistance of geotextiles and geotextile-related products to oxidation”.

-BS EN 12447, (2021), “Geotextiles and geotextile-related products - screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water”.

-EN 12224, (2000), “Geotextiles and geotextile-related products”, Determination of the resistance to weathering.

-FHWA-NHI-10-024, (2009), “Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes – Vol. I.

-ISO/TR 20432, (2007), “Guidelines for the determination of the long-term strength of geosynthetics for soil reinforcement”.

-ISO/TS 13434, (2020), “Geosynthetics — Guidelines for the assessment of durability”.

-ISO 13431, (1999), “Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep and creep rupture behaviour”.

-Koerner R.M., (2016), “10 - Long-term geotextile degradation mechanisms and exposed lifetime predictions” Editor(s): R.M. Koerner, Geotextiles from design to applications, Woodhead Publishing, ISBN 9780081002216, pp.217-236.

Doi.org/10.1016/B978-0-08-100221-6.0010-3.

-Koerner G.R., Hsuan Y.G., Koerner R.M., (2007), “3 - The durability of geosynthetics" Editor(s): R.W. Sarsby, Geosynthetics in Civil Engineering, In Woodhead Publishing Series in Textiles, Geosynthetics in Civil Engineering, Woodhead Publishing, ISBN 9781855736078. pp. 36-65.

Doi.org/10.1533/9781845692490.1.36.

-Shukla S.K., (2016), "An Introduction to Geosynthetic Engineering", London CRC Press.