ارایه یک مدل انتخاب شیوه حمل و نقل بار در پسکرانه بنادر نمونه مورد بندر امام ‌خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، آب و محیط زیست- دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/road.2023.379013.2127

چکیده

طراحی شبکه حمل و نقلی ارتباط بین خشکی و دریا و شناسایی عوامل موثر در این ارتباط یک عامل مهم در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقلی است .در این بین شناسایی عوامل موثر در انتخاب شیوه حمل و نقلی در پسکرانه بنادر اهمیت ویژه دارد. در این پژوهش پس از یکپارچه‌سازی داده‌های سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام ‌خمینی(ره)، راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران(اداره کل راه‌آهن جنوب) و سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور مدل انتخاب مد حمل‌ونقل زمینی و ریلی تولید شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تمایل انتخاب مد حمل‌و‌نقل بین ریل و جاده تابع مسافت، وزن حقیقی بار و قیمت کل بار بوده است که مسافت و وزن حقیقی بار اثر مثبت و قیمت کل بار اثر منفی برای انتخاب حالت مد حمل‌و‌نقل بار غلات از بندر امام ‌خمینی به مقاصد داخل کشور داشته است اما به جهت یکپارچه‌سازی داده‌ها تنها 22 مقصدی که بار غلات وارداتی توسط مد حمل‌و‌نقل ریلی به ایستگاه ریلی مقصد حمل شده برای مقاصد جاده‌ای نیز در نظر گرفته شده است. مقایسه سهم ریل و جاده در مبادلات باری این مقاصد مشترک نشان داده است که سهم ریل 56 درصد و سهم جاده 44 درصد از کل مبادلات غلات بوده در حالیکه با در نظرگرفتن تمامی ‌مقاصد جاده‌ای سهم حمل‌و‌نقل ریلی 12 درصد و سهم حمل‌و‌نقل جاده‌ای 88 درصد بوده است این موضوع بیانگر این است که اگر تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن در مقاصد مختلف افزایش یابد سهم حمل‌و‌نقل ریلی از مبادلات ریلی باری بندر امام ‌خمینی افزایش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها