واکاوی راهکارهای دستیابی به حمل ونقل پایدارشهری برمبنای مقایسه خودروی شخصی واتوبوس(مطالعه موردی :شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست دانشگاه پیام نور واحد بهارستان

2 فازغ التحصیل رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

10.22034/road.2023.380592.2131

چکیده

حمل و نقل پاید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های یکپارچه، پویا، پوسته و دربردارنده ار اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که توزیع عادلانه واستفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل‌های آتی را به همراه دارد.

هدف از پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، بررسی راه‌های دستیابی به اصول حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهر اصفهان بر مبنای مقایسه هزینه‌های خودروی شخصی و اتوبوس می‌باشد. در این راستا به شناسایی عوامل مؤثر در توسعه نظام حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان پرداخته شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که از ادبیات نظری پژوهش و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و در قالب 36 گویه و 3 بعد تنظیم تدوین گردید. پرسشنامه دوم متغیرها را در طیف پنج درجه‌ای لیکرت مورد سنجش قرار داد که از روش نمونه‌گیری در دسترس، در اختیار شهروندان اصفهانی قرار گرفت. سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (جدول فراوانی، شاخص‌های آماری و نمودار) و آمار استنباطی (t تک متغیره) صورت گرفت. در نهایت سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بعنوان عوامل اصلی و 46 عامل بصورت زیر مجموعه عوامل فوق در پایداری نظام حمل و نقل اصفهان مؤثر شناخته شد و فرض ناپایداری سیستم حمل و نقل شهر اصفهان، تأیید گردید. در پایان، توسعه و ساماندهی خطوط اتوبوسرانی و فرهنگ سازی استفاده از اتوبوس به جای خودروی شخصی به عنوان مهمترین راهکارهای دستیابی به حمل و نقل پایدار شهر اصفهان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها