شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت پروژه ساخت مترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه زند شیراز

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 آپادانا

4 دانشگاه شاهرود

10.22034/road.2023.368246.2110

چکیده

مدیریت پروژه های ساخت مترو به دلیل هزینه بالا و مدت زمان طولانی و تاثیر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای نظارت صحیح و نظام مند بر این پروژه ها باید عوامل حیاتی موفقیت را شناسایی، اولویت بندی و بر آنها نظارت نمود. برای این منظور در این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های ساخت از طریق مرور ادبیات شناسایی و دسته بندی شده سپس با روش دلفی فازی برای پروژه های ساخت مترو پالایش می شوند. در مرحله بعد برای شناخت برهم کنش عوامل، تاثیر گذاری و تاثیر پذیری و بدست آوردن اوزان آنها از روش DANP فازی استفاده می شود. در مرحله شناسایی عوامل، 21 عامل شناسایی و در چهار بعد مالی، کیفیت، پایداری و سازماندهی دسته بندی شده و با اجرای دو دور دلفی فازی، 12 عامل باقی ماندند و مابقی عوامل حذف شدند. نتایج نشان می دهد که بعد کیفیت بر سه بعد دیگر تاثیرگذار است که نشان دهنده نیاز به سرمایه گذاری بر کیفیت برای بهبود عملکرد پروژه در همه ابعاد است. در نهایت اوزان عوامل بدست آمد که نتایج نشان دهنده اهمیت عوامل ارزش اکولوژیکال و انطباق با شرایط آب و هوایی است. این دو عامل در بعد پایداری قرار دارند و اهمیت توجه به مسائل محیط زیستی در موفقیت و پایداری پروژه در بلند مدت را نشان می دهند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای مدیران برای نظارت موثر بر پروژه های ساخت مترو برای دستیابی به موفقیت در این پروژه ها از ابعاد گوناگون باشد.

کلیدواژه‌ها