مدل سازی و بهینه سازی قابلیت اطمینان شبکه مخابراتی راه آهن با استفاده از شبکه های عصبی سه لایه پرسپترون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی واحد علوم وتحقیقات

10.22034/road.2023.364256.2101

چکیده

امروزه در سراسر جهان حجم عظیمی از داده ها از طریق ظرفیت بالای شبکه های مخابراتی نوری انتقال می یابد. در راه آهن نیز شبکه های مخابراتی انتقال نوری در انتقال داده های حیاتی ریلی، نقش بسیار بالایی دارند. پایداری قابلیت اطمینان زیرساخت های مخابراتی در افزایش بهره وری، حفظ ایمنی و همچنین کاهش هزینه های نگهداری الزامی می باشد. در این مقاله سطح قابلیت اطمینان موجود و کلیه پارامترهای مربوطه (تعداد قطعی های شبکه و مدت زمان بین خرابی های شبکه MTBF ) شبکه مخابراتی انتقال نوری راه آهن از طریق متد بلوک دیاگرام ((Reliability block diagram بدست آمده و از طریق متد مونت کارلو شبیه سازی شده و سپس بهینه سازی شده است. همچنین پیش بینی رفتار شبکه و بدست آوردن احتمال خرابی های آن از طریق شبکه های عصبی سه لایه پرسپترون انجام شده و نتایج آن ارائه شده است. شبکه پیاده سازی شده در این مقاله شبکه انتقال مخابرات نوری منطقه ریلی آذربایجان به طول ۶۵۴ کیلومتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها