فراتحلیلی از عملکرد حمل و نقل عمومی (اتوبوس های شهری) با تاکید بر سوخت پاک و تجدید پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شهرداری شیراز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، شیراز، ایران.

10.22034/road.2023.382574.2135

چکیده

مسائلی که در رابطه با حمل و نقل مورد توجه قرار می گیرد، مربوط به کاهش تغییرات آب و هوایی، کاهش آلودگی هوای و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است. این امر از این واقعیت ناشی می شود که سیستم حمل و نقل یکی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه ای جهانی (GHG) است. در ارتباط با اثرات منفی آلودگی هوا بر زندگی و سلامت انسان و همچنین کل اکوسیستم، انتشار آلاینده های هوا از حمل و نقل باید بدون تاخیر به شدت کاهش یابد. با توجه به چنین خطراتی، حمل و نقل عمومی شهری به ویژه حمل و نقل عمومی اتوبوس شهری انگیزه مهمی برای پیاده سازی و توسعه انرژی های تجدید پذیر در حمل و نقل است. در تحقیق حاضر کلیه مقالاتی که در پایگاه های scopus sciencedirect , مورد بررسی قرار گرفته اند که از کلید واژه های "Renewable energy" , " urban transport" , "bus" استفاده شده است و از این بررسی ها 18 مقاله از مجموع 53 مقالات پایگاه scopus و 32 مقاله از مجموع 100 مقاله در پایگاه sciencedirect برگزیده شد. با استفاده از یک تکنینک کمی با نام متاآنالیز به عنوان تکنیکی برای سنتز تحقیقات کمی مطالعات چندگانه استفاده شده است. معیارها و مولفه های بدست امده شامل: عوامل زیست محیطی و اقتصادی، عوامل زیرساختی، عوامل زمینه ای همچنین انواع شارژ و شارژر ها می باشد. در نهایت با بررسی محتوای کلیه مقالات یافته ها طبقه بندی و به معیار و راهکارهایی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها