مقایسه‌ی عملکرد آسفالت تهیه‌شده با مصالح سنگی طبیعی و سنگدانه مصنوعی سرباره باطله مسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی معدن گرایش اکتشاف موادمعدنی، دانشگاه آزاد واحد بافق، یزد، ایران

2 دانشکده فنی ومهندسی متالوژی ومعدن،دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشکده فنی ومهندسی معدن،دانشگاه آزاداسلامی واحد بافق (استان یزد)، یزد، ایران

4 دانشکده فنی ومهندسی معدن، دانشگاه آزاداسلامی واحد بافق (استان یزد)، یزد، ایران

10.22034/road.2023.393238.2155

چکیده

سرباره‌ها، محصول جانبی تولید کارخانه‌های آهن و فولاد هستند که اغلب به‌صورت دپو‌های بزرگ در اطراف این کارخانه‌ها انباشته می‌شوند. در طول سال‌ها تحقیقات گسترده‌ای در سطح جهان جهت مصرف این ماده انجام و زمینه-های متعددی برای این منظور پیشنهادشده است که یکی از آن‌ها استفاده از سرباره به‌عنوان مصالح سنگی در تولید آسفالت است. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور مقایسه‌ی عملکرد آسفالت تهیه‌شده با مصالح سنگی طبیعی و سرباره باطله مسی انجام‌شده است که تاکنون مطالعه‌ی دقیقی در این خصوص انجام‌نشده است. بدین منظور با ۸ نوع مصالح سنگی طبیعی و سرباره باطله مسی نمونه‌های آسفالتی تهیه شد. سپس بر روی نمونه‌های آسفالتی تهیه‌شده، آزمایش‌های مقاومت مارشال و مقاومت لغزندگی انجام شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS عملکرد روسازی تهیه‌شده با مصالح طبیعی و مصنوعی موردبررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به ترتیب مقاومت مارشال، نسبت مارشال و مقدار BPN نمونه‌های آسفالتی تهیه‌شده با سرباره مس ۲۶، ۳۳ و ۵/۳ درصد از مقدار میانگین نمونه‌های آسفالت تهیه‌شده با سنگدانه طبیعی کم‌تر است و مقدار روانی آن ۶ درصد بیش‌تر از میانگین روانی نمونه‌های آسفالت تهیه‌شده با سنگدانه طبیعی است. علاوه بر این نتایج آزمون T نشان می‌دهد که بین دو پارامتر مقاومت مارشال و نسبت مارشال آسفالت تهیه‌شده با مصالح سنگی مصنوعی و طبیعی اختلاف معناداری وجود دارد؛ اما بین پارامترهای روانی و BPN آسفالت تهیه‌شده با مصالح سنگی مصنوعی و طبیعی اختلاف معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها