ارزیابی استراتژی رژیم جاده به عنوان یکی از روش‌های مدیریت تقاضا برای وسایل نقلیه غیر موتوری و عابران در مرکز شهرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/road.2023.393834.2157

چکیده

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن افزایش تقاضای سفر موجب نابرابری بین عرضه و تقاضا شده و این امر مشکلات ترافیکی زیادی را برای شیوه‌های مختلف سفر ایجاد می‌کند. به منظور بهبود این شرایط دو راهکار متداول افزایش عرضه و مدیریت تقاضا وجود دارد. در افزایش عرضه تلاش می‌شود تا با افزایش ظرفیت معابر، تقاضای بیش‌تری پاسخ داده شود. بر خلاف این رویکرد، در مدیریت تقاضا تلاش می‌شود تا با کاهش حجم تقاضای سفر، حجم تردد در معابر کاهش یابد. یکی از روش‌های پرکاربرد مدیریت تقاضا، روش رژیم جاده است. این روش با کاهش تعداد و عرض خطوط سواره‌رو، به کم شدن مطلوبیت استفاده از خودروهای شخصی کمک کرده و شرایط را برای سایر شیوه‌های سفر بهبود می‌بخشد. در این پژوهش این دو رویکرد مقایسه شده تا اثربخشی هر یک در بهبود شرایط فعلی سنجیده شود. به همین منظور با مطالعه موردی بر روی خیابان امام خمینی شهر اردبیل، سه سناریوی وضع فعلی، افزایش عرضه و رژیم جاده با استفاده از نرم‌افزار Aimsun شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد در بهبود شاخص‌های ترافیکی در کوتاه مدت افزایش عرضه و در بهبود ایمنی روش رژیم جاده مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها