ارائه مدلی برای بهبود مستمر کیفیت خدمات بارویکرد اولویت بندی اقدامات اصلاحی با استفاده از تصمیم گیری چند دوره‌ای در محیط فازی نوع-2 (مورد مطالعه: کیفیت خدمات اتوبوس شهری شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور

10.22034/road.2023.387295.2147

چکیده

بهبود مستمر کیفیت خدمات ضامن بقاء و پیشرفت سازمانهای خدماتی در عرصه رقابت است و مستلزم ارائه راهکارهای عملی برای انجام اقدامات بهبودی در قالب روشهای شناخته شده است. در این مقاله، مدلی برای بهبود مستمر کیفیت خدمات با رویکرد اولویت بندی اقدامات در فرایند بهبود کیفیت خدمات ارائه شده است، در این روش، اولویت بندی اقدامات بر اساس بازخورد نظرات کاربران بصورت چند دوره‌ای انجام می‌شود، از آنجا که ارزش هریک از عوامل مؤثر در کیفیت خدمات بصورت کیفی و بر اساس قضاوتهای فردی مشتریان تعیین می‌شود، از تئوری مجموعه‌های فازی نوع-2 برای توصیف این اطلاعات زبانی استفاده می‌شود، در این فرایند یک روش پیش یبنی برای کسب اطلاعات در هر یک از دوره‌های زمانی تعریف گردید که این امکان را فراهم می‌کند تا برنامه بهبود مستمر بر اساس اولویت اقدامات اصلاحی در هر دوره زمانی پیش رود. پس از معرفی مدل مفهومی تحقیق، اولویت بندی اقدامات برای بهبود مستمر کیفیت خدمات سیستم اتوبوسرانی شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفت که به نتایج مؤثری در بهبود کیفیت خدمات انجامید، بطوریکه در هر دوره زمانی اولویت بندی معیارهای کیفیت خدمات برای انجام اقدامات اصلاحی در دوره های بعد مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها